Wojewoda skarży przed sądem trzebncką uchwałę – bubel

87

Burmistrz Ścinawy zaznaje przeciw b. przewodniczącemu rady powiatuJak wyjaśnia wojewoda w skardze do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, uchwalone we wrześniu ub. roku studium zostało podjęte z istotnym naruszeniem prawa, ponieważ dokument nie ma zaznaczonych zmian jakimi różni się od poprzedniego studium, wprowadzonego w roku 2000. Organ nadzoru nie mógł przez to zbadać, jakie zmiany w stosunku do dotychczas obowiązującego zawiera nowe studium.

W związku z pismem z 29 listopada ub. r. wojewoda zwrócił się do przewodniczącego Rady Miejskiej Trzebnicy z pytaniem, w jakiej części przyjęta w ub. roku uchwała powinna zostać skontrolowana pod kątem wprowadzonych zmian, a w jakim jako nowa uchwała. 20 grudnia przewodniczący RM przesłał interpretację przepisów, wg której projekt  studium wymaga wyróżnienia zmian w momencie wykładania go do publicznego wglądu. Natomiast studium uchwalone powinno mieć formę ujednoliconą.

Wojewoda 17 stycznia br.  ponownie napisał do przewodniczącego RM i ponownie przedstawił interpretację, że Rada Miejska powinna uchwalić studium razem z załącznikiem zawierającym wyróżnienie wprowadzonych zmian.

Tym razem Mateusz Stanisz, 25 lutego br., przesłał interpretację burmistrza, który twierdzi, że gmina opracowała „jakby nowe studium uwarunkowań”, więc nanoszenie zmian jest zbędne.

Z taką interpretacją nie zgodził się wojewoda, twierdząc, że na podstawie przesłanych mu dokumentów, jasno wynika, że projekt ZMIAN (wyróżn. red.) został wyłożony do publicznego wglądu, więc mamy do czynienia ze zmianą starego, a nie tworzeniem nowego studium, a skoro tak, to konkretne zmiany powinny być jasno pokazane w załącznikach do uchwały. Wydaje się to słuszne i oczywiste, bo dzięki tamy każdy mieszkaniec przeglądając uchwałę mógłby od razu zobaczyć jakie zmiany ona wprowadza i co to dla niego oznacza.

Zdaniem organu nadzorczego wojewody sporządzenie formy studium z wyróżnieniem zmian tylko na etapie wyłożenia projektu do publicznego wglądu i usunięciu tego wyróżnienia w gotowym projekcie uchwały stanowi naruszenie zasad sporządzania studium. W związku z tym wojewoda uznał za zasadne stwierdzenie nieważności całej uchwały zmieniającej „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebnica”.

Taką uchwałę wojewoda może uznać za nieważną i uchylić sam, jednak w terminie 30 dni od jej doręczenia. Uchwała RM Trzebnicy została dostarczona do nadzoru wojewody 4 października ub. roku, a korespondencja gminy z nadzorem trwała do 25 lutego br. Ponieważ termin na decyzję administracyjną upłynął, wojewoda zaskarżył wadliwą uchwałę do sądu.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here