Zawonia chce być częścią „aglomeracji”

75

Przedostatnia przed wakacjami sesja Rady Gminy Zawonia poprzedzona została posiedzeniem komisji budżetowej, na której radni opiniowali 6 projektów uchwał, w tym w sprawie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, emisji obligacji komunalnych oraz zmian w budżecie, a co za tym idzie w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Jednak największe zainteresowanie wzbudził projekt przystąpienia gminy do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej (SGiPAW), bez większego powodzenia powstającego właśnie pod egidą prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza i Bogdana Cybulskiego, b. szefa Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Będziemy się liczyć na rynku

Wójt Robert Borczyk tak na posiedzeniu komisji budżetowej, jak i podczas sesji mocno agitował za przystąpieniem Zawoni do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Aglomeracji Wrocławskiej, używając przy tym argumentu, że ten, kto przystąpi do tej organizacji do końca kwietnia stanie się automatycznie, tzw. członkiem założycielem, mającym dużo większy od innych samorządów wpływ na zapisy statutowe, ustalanie wysokości składek rocznych wnoszonych przez członków oraz wyznaczanie przyszłych celów realizowanych w pierwszej kolejności przez działające wspólnie samorządy z terenu byłego województwa wrocławskiego (miasto Wrocław i powiaty: milicki, oleśnicki, oławski, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wołowski i wrocławski). – Jesteśmy blisko Wrocławia, pozostajemy w zasięgu jego oddziaływania. Przystąpienie do stowarzyszenia i działalność w nim to będzie wielka promocja dla nas, czyli gminy Zawonia i jej mieszkańców – przekonywał członków komisji budżetowej włodarz gminy, po czym rozwinął argumentację na sesji, która odbyła się godzinę później w obecności publiczności: – To jest duża inicjatywa, która umożliwi nam pozyskiwanie środków europejskich na nowych zasadach, które obowiązywać będą w latach 2014–2020. To jest partnerstwo samorządów, bo nowe zasady obowiązujące przy przyznawaniu pomocy unijnej promują współpracę i wspólne przedsięwzięcia.

Pośpiech w przyjmowaniu uchwały wójt Borczyk uzasadniał, jak już wspomnieliśmy, możliwością zostania członkiem założycielem nowego stowarzyszenia i wniesienia istotnych uwag do statutu organizacji. – Poprzez przyjęcie uchwały będziemy się liczyć na rynku – zachwalał pomysł świeżo wybrany wójt, podkreślając przy tym, że na ostatnim konwencie wójtów i burmistrzów powiatu trzebnickiego członkowie tego gremium jednogłośnie opowiedzieli się za przystąpieniem do nowej inicjatywy prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza.

Zgodnie z zapowiedziami wójt poprosił zawońskich radnych, aby wyrazili zgodę na jak najszybsze przystąpienie gminy do SGiPAW, jak również przyjęcie załączonego do projektu uchwały statutu stowarzyszenia, z tą istotną poprawką, iż składka członkowska nie będzie ustalana jako „procent dochodów wykonanych dwa lata wcześniej”, co jest zapisem niejasnym, lecz wynosić będzie 0,5 proc. dochodów gminy (co jest autorską propozycją gminy Zawonia korzystającej ze statusu członka założyciela). W przypadku Zawoni oznacza to składkę w wysokości ok. 15 tys. zł. Dla porównania gmina Trzebnica, która również zadeklarowała się jako członek założyciel stowarzyszenia, wniesie 25 tys. zł tytułem składki, a np. powiat trzebnicki, którego starosta Robert Adach stanowczo odmawia przystąpienia do nowej inicjatywy jego politycznego przeciwnika, musiałby wyłożyć aż 80 tys. zł rocznie na ten cel.

Zawońscy radni nie podjęli dyskusji na ten skądinąd bardzo interesujący temat i jednogłośnie opowiedzieli się za przystąpieniem gminy do nowego stowarzyszenia.

Plany mają być jednolite

Radni pochylili się również nad projektami dotyczącymi zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Zawoni i Złotowie. Jak wyjaśniał wójt Borczyk, projekty uchwał mają na celu przede wszystkim wprowadzenie trwałej zmiany w podejściu do sposobu konstruowania planów zagospodarowania przestrzennego gminy i poszczególnych jej miejscowości.

– Projektanci, obecni i przyszli, mają przygotowywać miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w sposób jednolity. Urząd Gminy dostarczył już im pismo, w którym żądamy, aby wszystkie takie plany były tekstami jednolitymi i sporządzanymi w identyczny sposób. Dzięki temu będziemy mieli porządek w papierach – mówił radnym wójt.

Przypominał jednocześnie, że proponowane zmiany dotyczą zatwierdzonych już i zaakceptowanych przez mieszkańców planów inwestycji gminnych w Złotowie, gdzie na terenie położonym na prawo od drogi powiatowej prowadzącej do Bukowic i Milicza planuje się budowę drogi dojazdowej, sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej i oświetlenia ulicznego oraz w Zawoni, gdzie na prawo od drogi na Kuźniczysko planuje się przeprowadzenie podobnej inwestycji gminnej. Radni również i w tym przypadku nie zgłosili uwag i uchwałę przyjęli jednogłośnie.

Niewielkie roszady budżetowe

Jak zwykle podczas obrad sesji wójt wniósł również pod głosowanie projekty uchwał dotyczące zmian w tegorocznym budżecie oraz, w konsekwencji, w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na lata 2013–2018. Wcześniej jednak radni wyrazili zgodę na przeznaczenie serii A13 do D13 obligacji komunalnych na spłatę w 2013 r. wcześniejszych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek w wysokości 796 tys. zł. Pieniądze te zostały wydane w ubiegłym roku na budowę kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Zawoni.

Jeżeli chodzi o zmiany w budżecie to wynikają one przede wszystkim z wpłynięcia na konto gminy dotacji w wysokości 88,4 tys. zł dla tzw. uczniów socjalnych, a więc objętych pomocą państwa poprzez udzielanie stypendium socjalnego w wysokości od 77 do 128 złotych. Tym samym dochody gminy wzrosły do poziomu 16,48 mln zł. Planowane wydatki wynoszą w chwili obecnej 16,74 mln zł, a zaplanowany deficyt osiągnie pułap 254,1 tys. złotych.

Dotacje udzielone w 2013 r. z budżetu podmiotom należącym lub nie należącym do sektora finansów publicznych wynoszą w gminie Zawonia 932,3 tys. zł. Składają się na nie m.in. dotacja dla Przedszkola Samorządowego (25 tys. zł), ZP ZOZ w Zawoni (100 tys. zł), Gminnego Ośrodka Kultury (491,4 tys. zł) i Biblioteki w Zawoni (138,5 tys. zł). Na zadania z zakresu kultury fizycznej zlecone stowarzyszeniom, udzielono dotacji w wysokości 54 tys. złotych.

Warte odnotowania jest też to, że zmiany w budżecie na 2013 r. obejmują również zmniejszenie o 8366 zł wydatków na administrację publiczną. Są to oszczędności, jakie poczyniono kosztem pensji urzędników zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Zawoni. W zamian, za kwotę 3500 zł, zakupiony zostanie komputer wraz z oprogramowaniem.

Omawiając zmiany w Wieloletniej Perspektywie Finansowej wójt Robert Borczyk zauważył, że gmina jest w stanie zwiększyć kwotę przeznaczoną w 2013 r. na remonty dróg gminnych z planowanych 60 tys. zł do 100 tys. zł, co bardzo ucieszyło zawońskich radnych. Podobnie jak w poprzednich głosowaniach projekty uchwał budżetowych zostały przyjęte jednogłośnie.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here