Tylko 186 tys. zł na drogi

56

Porządek obrad sesji przewidywał dyskusję i głosowanie aż 17 uchwał, które podzielone były na 3 pakiety: 6 uchwał śmieciowych, które bezwzględnie należało podjąć do końca roku, tak by mogły wejść w życie zgodnie z ustawą od 1 lipca 2013 r, 6 uchwał budżetowych oraz 5 innych uchwał, w tym w sprawie uchwalenie planu pracy i planu kontroli Rady Gminy i komisji stałych

10 i 15 zł netto podatku śmieciowego

Uchwały dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi po 1 lipca 2013 r. przyjęto jednogłośnie. Radni zgodzili się, aby podatek śmieciowy naliczać w oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Wynosić on będzie 10 zł netto od osoby w przypadku zbierania i odbierania śmieci w sposób selektywny (plastik, papier i szkło) lub 15 zł netto w przypadku zbierania i odbierania śmieci nieposegregowanych. Właściciele nieruchomości, w których nikt nie zamieszkuje, takich jak sklepy, szkoły, banki, restauracje itp. zapłacą za odbiór standardowego 120-litrowego pojemnika na śmieci nieposegregowane 18 zł. Jeżeli zdecydują się na zbiórkę selektywną zapłacą mniej, czyli 12 zł. Podatek śmieciowy ma być uiszczany do 10 dnia każdego miesiąca i wpłacany na konto Urzędu Gminy. Sprawą prowadzenia całego nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi zlecono etatowym pracownikom urzędu: oni będą rozsyłać i weryfikować deklaracje przystąpienia do systemu, oni też będą wystawiać i egzekwować faktury za usługi firm wywozowych. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym wielkogabarytów (szafy, meble, pralki, rowery itp.), znajdować się będzie w Skotnikach na terenie tamtejszego składowiska odpadów komunalnych. To tam, poza terminem odbioru śmieci przez firmy wywozowe, zawsze będzie można oddać wytworzone w gospodarstwie odpady. Papier, szkło, odpady kuchenne, liście i gałęzie, glebę i kamienie można oddawać bez żadnych ograniczeń. Pewne limity wyznaczono dla pozostałych kategorii odpadów, w tym sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeterminowanych leków, akumulatorów i baterii oraz odpadów chemicznych i gruzu.

Radni przyjęli też nowy regulamin gospodarowania odpadami na terenie gminy oraz wzór deklaracji o przystąpieniu do systemu. Obecnie utrzymanie czystości w gminie kosztuje ok. 1,65 mln zł: aż 944 tys. zł kosztować będzie utrzymanie składowiska odpadów w Skotnikach, 40 tys. zł wywóz nieczystości z przystanków i oczyszczanie placów publicznych, 5 tys. zł zakup pojemników do segregacji odpadów. Nieco ponad 650 tys. zł wpłynie do kasy gminy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Budżet ostrożny i zrównoważony

Według założeń przygotowanego przez byłego już wójta Andrzeja Farańca budżetu na 2012 r. dochody gminy wyniosą 16,5 mln zł, natomiast wydatki będą znacznie niższe i nie przekroczą 16,2 mln zł. Nadwyżka budżetowa w wysokości 243 tys. zł zostanie przeznaczona na spłatę wcześniejszych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji obligacji. Zadłużenie gminy wyniesie 23,55 proc. rocznych dochodów, co jest jedną z najniższych wartości wśród wszystkich dolnośląskich gmin. W ramach rezerwy budżetowej wydzielono 150 tys. zł, natomiast na utrzymanie systemu zarządzania kryzysowego przeznaczono 40 tys. zł. Z tytułu wydawania zezwoleń na handel alkoholem zamierza się uzyskać 70 tys. zł. Z ustanowienia nowych podatków lokalnych zamierza się osiągnąć dochód w wysokości 3,1 mln zł, natomiast jako udział w podatkach należnych budżetowi państwa kolejnych 2,9 mln zł. Największą pozycją po stronie wydatków jest utrzymanie gminnej oświaty — na ten cel, w formie dotacji ze Skarbu Państwa oraz wydatków własnych gminy, przeznaczy się aż 6,3 mln zł (w zdecydowanej większości na płace nauczycieli).

W krótkim uzasadnieniu założeń budżetu na 2013 r. pełniący funkcję wójta Robert Borczyk podkreślił, że najważniejszymi zadaniami na przyszły rok są: budowa Przedszkola Samorządowego, która ma ruszyć na przełomie maja i czerwca (800 tys. zł), dofinansowanie projektu budowy na terenie województwa Dolnośląskiej Sieci Szkieletowej, czyli szerokopasmowej sieci internetowej (98,4 tys. zł) oraz budowa Centrum Rehabilitacji (421 tys. zł), która ma wystartować jeszcze w styczniu 2013 r. Za niemniej priorytetowe zadanie nowy wójt uznał budowę boiska wielofunkcyjnego w Czeszowie, modernizację stacji uzdatniania wody w Głuchowie Dolnym (130 tys. zł) oraz dołożenie się gminy do zakupu przez Państwową Straż Pożarną w Trzebnicy nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego (20 tys. zł). Inne interesujące wydatki to: utrzymanie i remont dróg gminnych (186,4 tys. zł), obsługa Rady Gminy (77,3 tys. zł, głównie diety radnych), funkcjonowanie Urzędu Gminy (aż 1,74 mln zł), promocja gminy (75 tys. zł), diety sołtysów (59,3 tys. zł), dowóz uczniów do szkół (387 tys. zł) oraz dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach (116 tys. zł).

Bardzo ważną uchwałą była ta w sprawie wydatków budżetu gminy, które w 2012 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wydatki te sięgną 196 tys. zł i w ich ramach dokona się do 30 maja br. przebudowy dróg w Złotowie (68,6 tys. zł) i Trzęsawicach (49,1 tys. zł), a także wybuduje boisko w Pęciszowie (69,8 tys. zł) oraz przygotuje wniosek o ustanowienie stref ochronnych dla ujęć wody w Zawoni, Głuchowie Górnym i Czeszowie, co kosztować będzie 8,6 tys. zł.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here