Rozlicz się z fiskusem przez Internet

142

Podobnie jak w latach ubiegłych, podatnicy będą mogli złożyć zeznania w tradycyjny sposób:

· osobiście, przez pełnomocnika lub inną wskazaną osobę,

· przez placówkę pocztową,

· w polskim urzędzie konsularnym, w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku,

· w administracji zakładu karnego lub aresztu śledczego oraz

wykorzystując Internet:

· za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Ten ostatni sposób jest preferowany przez Administrację Podatkową, oraz z roku na rok przez coraz większą rzeszę podatników i płatników. Korzyści są po obu stronach. Użytkownicy systemu e-Deklaracje mają możliwość wywiązywania się z obowiązku składania zeznań bez konieczności ich przygotowania w formie papierowej, kopertowania i przekazania do właściwego urzędu skarbowego. Poza tym, system weryfikuje kompletność składanych dokumentów oraz poprawność przekazywanych danych w szerokim zakresie. Dla Administracji Podatkowej główna korzyść to krótszy proces obsługi tak składanych dokumentów i mniejsze zaangażowanie zasobów kadrowych, kompletność dokumentów i poprawność danych. Wysłanie deklaracji podatkowej przez Internet jest najprostszym i najszybszym sposobem złożenia zeznania rocznego. Można to zrobić bez wychodzenia z domu lub z dowolnego innego miejsca.

System e-Deklaracje jest rozwiązaniem, które nie wymaga ponoszenia dodatkowych kosztów, poza możliwością skorzystania z komputera z zainstalowanym systemem Windows (co najmniej w wersji 2000) oraz z dostępem do Internetu. Poza tym wymagane jest:

§  zainstalowanie oprogramowania Adobe Reader w aktualnejwersji (co najmniej wersja 8.1.4 lub wyższa, zalecana wersja polska),

§  pobranie ze strony internetowej systemu e-Deklaracje i zainstalowanie w systemie aktualnej wtyczka (plugin) do programu Adobe Reader,

§  pobranie ze strony internetowej systemu e-Deklaracje i zapisanie na dysku lokalnym odpowiednich formularzy interaktywnych PDF, oraz

§  przygotowanie danych autoryzujących – podpis elektroniczny.

 

Podpis elektroniczny z kwalifikowanym certyfikatem zostanie pominięty z uwagi na zastosowanie go w rozwiązaniach profesjonalnych (płatnicy, biura rachunkowe, doradcy podatkowi).

 

Do wypełnienia właściwego formularza można użyć również aplikacji e-Deklaracje Desktop,która jest niezależna od posiadanego systemu operacyjnego (działa w systemach z rodziny Windows, Mac OS X i Linux).  

 

Wskazane wyżej elementy można pobrać ze strony

www.e-deklaracje.gov.pl

, zakładka – Do pobrania.

 

W formie elektronicznej bez użycia podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu osoby fizyczne mogą składać następujące deklaracje podatkowe: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT- 39, PIT-16A, PIT-19A za 2012 r., wniosek PIT-16 w roku 2013 oraz deklaracje PCC-3 (za okresy rozliczeniowe po 31.12.2011 r.), VAT-7, VAT-7D, VAT-7K (za okresy rozliczeniowe po 31.12.2010 r.).

 

Aby wysłać te dokumenty do systemu e-Deklaracje należy przygotować dane takie jak:

§  PESEL (od 2012 r. osoby fizyczne jeśli nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i usług, nie są płatnikami składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika dla celów podatkowych posługują się jako identyfikatorem podatkowym numerem PESEL.), lub

§  NIP (jeżeli podatnik prowadzi działalność gospodarczą albo jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług albo płatnikiem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne za zatrudnionego pracownika),

§  imię i nazwisko,

§  datę urodzenia,

§  kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2011 r.

 

Dane te zabezpieczają autentyczność składanej deklaracji.

 

Kolejne kroki obsługi systemu e-Deklaracje:

§  pobranie odpowiedniego formularza ze strony

www.e-deklaracje.gov.pl

, zakładka – Formularze i wypełnienie go,

§  podpisanie formularza poprzez wpisanie kwoty przychodu z zeznania rocznego za 2011 r.,

§  wysłanie dokumentu oraz pobranie i zachowanie numeru referencyjnego – jest to ciąg znaków, który umożliwia ustalenie na jakim etapie przetwarzania znajduje się nasz dokument (status), a następnie wykorzystywany jest do wygenerowania Urzędowego Poświadczenia Odbioru,

§  pobranie i zachowanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO) – jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.

 

Zeznania PIT-36 i PIT-37 można wysłać drogą elektroniczną bez podpisu kwalifikowanego:

§  indywidualnie,

§  wspólnie z małżonkiem (bez wymogu złożenia przez drugiego z małżonków pełnomocnictwa  UPL-1),

§  w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

 

Ze statystyk prowadzonych na podstawie danych z systemu e-Deklaracje wynika, że w 2012 roku dokumenty błędne, odrzucone przez system stanowiły 13,7% wszystkich przyjętych dokumentów elektronicznych. Najczęściej pojawiały się statusy błędów o numerach:

§  414 –  Weryfikacja negatywna – błąd w danych autoryzujących,

§  401 –  Weryfikacja negatywna – dokument niezgodny ze schematem xsd,

§  402 –  Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji,

§  412 – Weryfikacja negatywna – niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie.

 

  Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) – formularz do pobrania ze strony

www.finanse.mf.gov.pl/systemyinformatyczne/e-deklaracje/formularze

wykorzystuje wcześniej zachowany numer referencyjny do weryfikacji statusu wysłanego dokumentu. Aby pobrać UPO status ten powinien wynosić 200 – Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO. Wszystkie pozostałe statusy przetwarzania uniemożliwiają pobranie UPO.

 

Statusy od 100 do 102 dotyczą problemów z komunikacją i należy powtórzyć operacje.

Status 300 – brak dokumentu.

Statusy od 301 do 303 oznaczają, że dokument jest w trakcie przetwarzania a ponowną weryfikację należy przeprowadzić za jakiś czas.

Statusy od 400 do 422 dotyczą błędów, które uniemożliwiają przyjęcie dokumentów do systemu. Należy wówczas ustalić konkretny powód błędu na podstawie  statusu (opisy numerów błędów znajdują się na stronie

www.finanse.mf.gov.pl/systemy-informatyczne/e-deklaracje/instrukcje/

), poprawić dokument i ponownie wysłać.

 

W praktyce należy zwrócić uwagę przede wszystkim na:

§  błędy literowe w części dotyczącej danych identyfikacyjnych i adresowych – dane te należy podawać precyzyjnie,

§  wskazywać właściwy identyfikator podatkowy PESEL lub NIP – zwrócić uwagę, aby nie był to np. NIP płatnika z informacji PIT-11,

§  podając kwotę w danych autoryzujących, należy ją przenieść dokładnie z dokumentu używając właściwego separatora dziesiętnego – „kropki”.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here