Komunikat Urzędu Skarbowegio w Trzebnicy

71

Z dniem 1 stycznia zmienił się termin wpłaty zaliczki na podatek dochodowy za ostatni miesiąc (lub kwartał) roku podatkowego. W przypadku podatników PIT chodzi o zaliczkę od dochodów z działalności gospodarczej oraz z najmu lub dzierżawy.

Zatem zaliczki miesięczne podatnik ma obowiązek wpłacać w terminie do 20-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni, a zaliczki kwartalne – do 20-tego dnia każdego miesiąca następującego po kwartale, za który jest wpłacana zaliczka.

Natomiast zaliczkę za ostatni miesiąc lub ostatni kwartał roku podatkowego podatnik jest obowiązany wpłacić w terminie do 20-tego stycznia następnego roku podatkowego (do 20-tego dnia pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego w przypadku podatników CIT). Jeśli jednak przed upływem tego terminu podatnik złoży zeznanie roczne i wpłaci wynikający z niego podatek, zaliczki za ostatni miesiąc (kwartał) nie będzie wpłacał. Wynika to z art. 44 ust.6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 roku, poz. 361) oraz z art. 25 ust. 1a i 1b ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2001 roku, nr 74 poz. 397, ost. zm. Dz.U. z 2012 roku, poz.362).

Jak wynika z wyjaśnień resortu finansów, dochód po ustaleniu zaliczki za grudzień 2012 roku (czwarty kwartał 2012r.) podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego do 21 stycznia 2013 r. (20 stycznia 2013 r. przypada w niedzielę) nie musi uwzględniać wartości spisu z natury na dzień 1 stycznia 2012 r. i 31 grudnia 2012 r.

Z dalszych wyjaśnień resortu wynika, iż: „Od dnia 1 stycznia 2012 roku zmieniony został termin wpłaty zaliczki za ostatni miesiąc roku podatkowego, a nie sposób ustalenia dochodu będącego podstawą jej obliczenia. Tym samym okoliczność, że stosownie do §27 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. nr 152, poz. 1475, ost. zm. Dz.U. z 2010 r., nr 252, poz. 1691) podatnicy są obowiązani do sporządzenia i wpisania do księgi spisu z natury, m.in. na koniec każdego roku podatkowego, nie skutkuje obowiązkiem uwzględnienia tego spisu przy obliczaniu zaliczki na podatek dochodowy za grudzień roku podatkowego.” Reasumując przy ustalaniu zaliczki za grudzień (ostatni kwartał) nie trzeba uwzględniać różnicy remanentowej.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here