Ostatnia w tym roku sesja w Zawoni

64

Na początku sesji będzie miało miejsce odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta oraz odczytanie opinii Komisji Rozwoju Gospodarczego Planu i Budżetu Rady Gminy Zawonia do przedstawionego projektu budżetu Gminy Zawonia na 2013 r. i wniosków radnych. Będzie miało miejsce także odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do projektu budżetu Gminy Zawonia na 2013 r oraz odczytanie stanowiska Wójta Gminy Zawonia w sprawie opinii Komisji i wniosków radnych. Tę część sesji zakończy dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie.
W drugiej części sesji radni podejmą uchwały: w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zawonia, w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik, w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Zawonia oraz w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów. Do ważnych uchwał podjętych na sesji należą także: w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w sprawie odpowiedzi na skargę Wojewody, w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia w 2012 r, w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia na lata 2013-2018 czy w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zawonia na rok 2013.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here