Sesja już jutro

73

Na sesji radni przyjmą protokół z poprzedniej Sesji Rady Gminy Zawonia odbytej w dniu 22 października. Będzie także informacja Przewodniczącej Rady Gminy Zawonia. Radni podejmą uchwałę w sprawach:

wyrażenia zgody na przystąpienie do programu Odnowa Wsi w Województwie Dolnośląskim przez sołectwa Kałowice i Tarnowiec,  Rocznego programu współpracy Gminy Zawonia z organizacjami pozarządowymi w roku 2013, Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013,

przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zawonia, dla działek nr 50/1, 50/3, 50/4 i 51 obręb Sędzice, w sprawie zmian w budżecie Gminy Zawonia w 2012 r, w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zawonia na lata 2012-2017. Na końcu oczywiście będą także wolne wnioski i interpelacje radnych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here