Zawonia pozyskuje środki i inwestuje

359

Tym razem gmina realizuje zadanie pod nazwą „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objęte PROW na lata 2007-2013. Celem tej inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy Zawonia poprzez modernizację uzdatniania wody w Czeszowie oraz pomieszczenia hydroforni przy zbiorniku wody uzdatnionej w Złotowie. Realizacja inwestycji zwiększy przepustowość stacji oraz poprawę jakości dostarczanej wody.  Przyczyni się także  do poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Wartość realizowanego zadania po przetargu wyniesie 223 tys.150,25 zł, a dofinansowanie zgodnie z zawartą umową wyniesie 75% kosztów kwalifikowanych.

Gmina Zawonia w ramach programu Odnowy Dolnośląskiej Wsi 2012 zakończyła realizację projektu dotyczącego wyposażenie świetlic wiejskich w sołectwach: Czeszów, Niedary, Złotów i Skotniki. Wartość zrealizowanego zadania wyniosła 54 tys. 499,44 zł, dofinansowanie zaś 50% kosztów kwalifikowanych. Celem operacji było wyposażenie w niezbędny sprzęt czterech świetlic wiejskich. Sprzyjać to będzie realizacji celów społeczno – kulturalnych oraz edukacyjnych. Ponadto realizacja operacji wpłynie na podniesienie atrakcyjności kulturalnej czterech sołectw, które zgłosiły swój udział w realizacji programu Odnowy Wsi Dolnośląskiej oraz lepszego wykorzystania potencjału poprzez rozszerzenie i urozmaicenie oferty kulturalnej, kursów rękodzieła artystycznego, spotkań klubowych czy innych form.

Ponadto właśnie zakończyła się budowa świetlicy wiejskiej w Czachowie, realizowanej w ramach programu ” Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju ” objętego PROW na lata  2007-2013. Głównym celem operacji było rozwijanie więzi społecznych poprzez wybudowanie miejsca spotkań dla lokalnej społeczności. Świetlica stanie się miejscem integracji społecznej i będzie próbą minimalizacji istniejących w środowisku popegeerowskim patologii społecznych. Powstały obiekt poprzez jego wielofunkcyjność pozwoli na organizację wielorakich spotkań tematycznych, szkoleń itp. Będzie to pierwszy obiekt użyteczności publicznej  dla społeczności lokalnej. Wartość zrealizowane zadania wyniosła 260 tys. 875,62 zł, a planowane dofinansowanie 80 % kosztów kwalifikowanych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here