Zostań strażakiem

44

Celem postępowania rekrutacyjnego jest wyłonienie osób o najwyższych kwalifikacjach i predyspozycjach do służby w KP PSP w Trzebnicy na stanowisku stażysta w służbie przygotowawczej w codziennym systemie pełnienia służby w sekcji kontrolno – rozpoznawczej. Etatem docelowym jest stanowisko starszego inspektora. Kandydat powinien posiadać obywatelstwo polskie, w pełni korzystać z praw obywatelskich, posiadać wykształcenie wyższe i nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe. Ponadto powinien odznaczać się warunkami zdrowotnymi potwierdzonymi wpisem do książeczki wojskowej – kategoria A i posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej.

Preferowane jest m.in. wykształcenie wyższe pełne, budowlane lub prawnicze, znajomość procedur administracyjnych, wynikających z KPA, a miejsce zamieszkania – pobyt stały na terenie powiatu trzebnickiego. Kandydat powinien także posiadać prawo jazdy, co najmniej kategorii B, pożądane: kategoria C+E i preferowany wiek do 29 lat.

Pracując na stanowisku starszy inspektor w sekcji kontrolno – rozpoznawczej strażak odpowiedzialny będzie m. in. za: prowadzenie spraw w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożen (przygotowywanie harmonogramów kontroli, przeprowadzanie kontroli w zakładach, obiektach i instytucjach czy przygotowywanie decyzji pokontrolnych), stosowanie form oddziaływania represyjnego, w związku z nieprzestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych, czy współdziałanie z prokuraturą, sądami i policją, organami nadzoru budowlanego i ochrony środowiska w zakresie wnioskowania o ściganie przestępstw i wykroczeń przeciwko przepisom przeciwpożarowym i budowlanym oraz przepisom o ochronie środowiska.

Wymagane dokumenty to: podanie o przyjęcie do służby, CV, kserokopia świadectwa ukończenia studiów, kserokopia dowodu osobistego, kserokopia prawa jazdy, kserokopia książeczki wojskowej w częściach dotyczących danych osobowych, odbywania czynnej służby wojskowej oraz stosunku do służby wojskowej i kategorii zdrowia, aktualne zaświadczenie lekarskie od lekarza rejonowego, rodzinnego lub internisty, dopuszczające do testu sprawnościowego z widocznym wpisem „zdolny do ćwiczeń fizycznych oraz na wysokości”, wystawione nie wcześniej niż jeden miesiąc przed datą wyznaczoną na jego przeprowadzenie.

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w terminie do 29 października (włącznie) w sekretariacie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy, ul. Głowackiego 12, od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15.

Postępowanie kwalifikacyjne prowadzone będzie w czterech etapach.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here