Jaka jest nasza wiara?

53

Zadania Roku Wiary

Ojciec Święty Benedykt XVI ogłaszając Rok Wiary napisał, że ten Rok „jest zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata” (List Apostolski Papieża Benedykta XVI „Porta Fidei” 5, dalej: PF). Wezwanie do nawrócenia jest tu skierowane do wierzących. Cechą tego nawrócenia jest przylgnięcie do Chrystusa, głębsza osobowa relacja z Nim. Nie chodzi więc o nawrócenie z niewiary na wiarę, lecz takie odnowienie i pogłębienie posiadanej już wiary, aby zaowocowała ona wyraźniej „nowym nawróceniem do Pana”. Papież dalej wskazuje na drogi rozwoju wiary. Pisze: „Wiara rośnie, gdy przeżywana jest jako doświadczenie otrzymanej miłości i kiedy jest przekazywana jako doświadczenie łaski i radości” (PF 7). Wzrost wiary, według słów Papieża, dokonuje się w dwojakim przeżyciu. Pierwszym jest przyjęcie, a raczej stałe przyjmowanie daru wiary „jako doświadczenie otrzymanej miłości”, a drugim jest wytrwałe przekazywanie go innym, „jako doświadczenie łaski i radości”. W tym duchu ujęte są propozycje zawarte w niniejszym liście. Ich filarami są: „przyjmowanie” wiary i jej „przekazywanie”. Jedno i drugie jest procesem, który trwa w życiu wierzących od chwili chrztu. Teraz nadeszła szczególna okazja, aby temu procesowi wzrostu w wierze uważniej się przyjrzeć, skorygować błędy i nabrać nowych sił do pielęgnowania wiary i życia według jej zasad.

 

„Panie, przymnóż nam wiary!”

Powyższe myśli wyrażają słowa: „Panie, przymnóż nam wiary!” (Łk 17,5). Zostały one wypowiedziane przez Apostołów wtedy, gdy już uwierzyli w Chrystusa. Jednak kiedy widzieli to, co Jezus czynił, czego nauczał i czego od nich wymagał, uświadamiali sobie, że ich wiara jest zbyt słaba. Okazywało się to przy różnych okazjach, choćby takich jak tonięcie Piotra, który przestraszył się wielkich fal na jeziorze (por. Mt 14,30). Potrzebowali mocniejszej wiary, aby mogli iść drogą, którą im Mistrz wskazywał. My jesteśmy w podobnej sytuacji. Nosimy w sobie wiarę, ale nie jest ona dość mocna, abyśmy się w pełni nawrócili do Jezusa, pokochali Go całym sercem i całą duszą oraz miłowali ludzi tak, jak On ich umiłował. Przykładem może być podejście człowieka (bardzo często „wierzącego”) do spraw małżeństwa i rodziny (Liturgia Słowa ostatniej niedzieli). Sam Bóg przypomina, że prawo naturalne jest niezmienne, nawet jeśli człowiek potrafi dzisiaj w sposób naukowy ingerować w prawa natury.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here