12 milionów długu Wiszni Małej

52

Sesja zapoczątkowana została informacjami wójta oraz przewodniczącej rady. Radni dowiedzieli się, jakie inwestycje gmina przeprowadziła w ostatnim czasie i jaki był ich koszt oraz jakie są jeszcze plany i kiedy zostaną zrealizowane. Podczas sesji poruszona została kwestia nowej gospodarki śmieciowej. Wójt podziękował także za pomoc w organizacji niedawnej imprezy „Piknik pod Wiszniakiem”.

Następnie radnym przedstawiono informację dotyczącą wykonania budżetu za I półrocze bieżącego roku.  Radni dowiedzieli się, że zadłużenie gminy na koniec czerwca 2012 wynosi 47%. Po informacji wójta Jakuba Bronowickiego rozpoczęła się druga część sesji, w której podjęto zaplanowane uchwały. Pierwsza dotyczyła Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wisznia Mała na lata 2012-2020. Według załącznika do uchwały tegoroczne dochody ogółem wyniosą 25,7 mln zł i utrzymają się na podobnym poziomie przez kolejne lata aż do 2020 r., kiedy według prognozy dochód wyniesie 25,3 mln zł. Jeżeli chodzi o dług, który w tym roku wyniesie 12,1 mln zł, to co roku będzie się zmniejszał i to znacznie. W 2016 r według prognozy wyniesie on 7,2 mln zł, w 2019 r – 2,1 mln a w 2020 gmina nie będzie miała w ogóle długu. Radni podjęli tę uchwałę jednogłośnie. Kolejna uchwała dotyczyła zmian w planie budżetu gminy na rok 2012. Wg przedstawionego  projektu zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 135 tys. zł (gospodarka mieszkaniowa o 100 tys. zł, administracja publiczna – 35 tys. zł) oraz zmniejsza plan wydatków budżetowych w rezerwach ogólnych i celowych o kwotę 135 tys. zł. Środki te zostaną przeznaczone na zadanie inwestycyjne pn. „Boisko sportowe w Malinie” w wysokości 100 tys. zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup oprogramowania – Zarządzanie usługami komunalnymi oraz Model wyceny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych”. Następnie radni przystąpili do głosowania nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie zadania własnego powiatu trzebnickiego. Radni jednogłośnie podjęli tę uchwałę i tym samym wyrazili zgodę na przejęcie przez gminę wykonania zadania własnego powiatu pn. „Remont drogi powiatowej nr 1368 D na odcinku Kryniczno – Malin”. Przyjęcie tego zadania nastąpi na mocy porozumienia zawartego pomiędzy wójtem a zarządem powiatu. Ostatnia uchwała podjęta przez radnych ustalała tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych, prowadzonych przez gminę, za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze, opiekuńcze, w tym realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizację innych zadań statutowych tych placówek. Na koniec spotkania radni przyjęli protokół z poprzedniej sesji.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here