Sprawa wójta trafi do komisji rewizyjnej

274

Ostatnia sesja Rady Gminy Zawonia, która obradowała w czwartek 27 września, rozpoczęła się od miłej uroczystości przekazania dyplomów gratulacyjnych dla dwóch nowych nauczycielek mianowanych. Agnieszka Andruszczak i Cecylia Bąbel z Zespołu Szkół w Zawoni odebrały gratulacje z rąk przewodniczącej rady Doroty Worotniak oraz sekretarza gminy Roberta Borczyka wśród oklasków zgromadzonej publiczności. Po tej krótkiej uroczystości przewodnicząca Worotniak poinformowała, że w ostatnim czasie obradowała komisja budżetowa, która zajmowała się m.in. propozycjami zmian nazw ulic w Zawoni, jak również zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. wykonania tegorocznego budżetu za I półrocze. Według zapewnień przewodniczącej opinia RIO była „pozytywna, bez żadnych uwag”, a sam dokument informujący o parametrach finansowych gminy został przez skarbnika gminy przygotowany „perfekcyjnie”.

W krótkim wystąpieniu sekretarz gminy Robert Borczyk poinformował radnych o ostatnich przedsięwzięciach zrealizowanych w okresie między sesjami. Wiemy więc, że w czerwcu zakończyła się już budowa nowych ulic: Nauczycielskiej, Spokojnej, Słonecznej i Topolowej w Zawoni (wartość inwestycji – 701 tys. zł), na co pozyskano znaczące finansowe wsparcie z Urzędu Marszałkowskiego; zakończyła się również przebudowa ulic; Krótkiej, Spacerowej, Tęczowej, Piaskowej i Wrzosowej, realizowana w ramach programu „schetynówek” (wartość inwestycji –  664,8 tys. zł). Zakończono również zadanie wyposażenia w sprzęt rehabilitacyjny Poradni Rehabilitacyjnej w ZP ZOZ w Zawoni. Wartość zadania wyniosła 54,2 tys. zł. Sekretarz gminy nie krył również zadowolenia z rozpoczęcia prac nad ogólnogminną siecią internetową. – Przestaniemy być czarną dziurą informatyczną – mówił z dumą faktyczny włodarz gminy. Wspomniał on ponadto o zakupieniu busa dla OSP w Czeszowie, co obiecał wójt Andrzej Faraniec jeszcze w marcu br., oraz trwających pracach wykończeniowych w budowanym właśnie przedszkolu samorządowym (wartość inwestycji – 1 mln zł). W trakcie realizacji jest także budowa świetlic wiejskich w Trzęsowicach i Czachowie (łączna wartość zadań to 457,1 tys. zł) oraz wyposażanie za 58 tys. zł świetlic wiejskich w Czeszowie, Niedarach, Złotowie i Skotnikach (zadanie w ramach Odnowy Dolnośląskiej Wsi). Ruszyły też prace przy budowie placów zabaw w Czeszowie i Niedarach, co kosztować będzie zawońskich podatników 36,7 tys. złotych.

 

Gmina się zastanowi

Słabym echem odbiła się na sesji Rady Gminy Zawonia sprawa wygaszenia mandatu wójta Andrzeja Farańca z powodu utraty prawa wybieralności (skazanie na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata za fałszowanie oświadczeń majątkowych). Poświęcono jej zaledwie kilka minut, wbrew powszechnym oczekiwaniom na dłuższą debatę.

Jak pamiętamy, wojewoda dolnośląski Aleksander Marek Skorupa wydał 20 września zarządzenie zastępcze, na mocy którego wójt pozbawiony został swojej funkcji. Pismo w tej sprawie wpłynęło do Urzędu Gminy w Zawoni 24 września. Od tego też czasu płynie termin na złożenie przez władze gminy ewentualnej skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, gdyby utrzymywały one, iż zarządzenie zastępcze wojewody narusza istotne interesy gminy. Przewodnicząca Dorota Worotniak, nie wdając się w żadną ocenę zarządzenia wojewody, poinformowała tylko zgromadzonych na sesji radnych oraz przysłuchującą się obradom publiczność, że władze gminy mają jeszcze 27 dni na skorzystanie z drogi prawnej przed uprawomocnieniem się decyzji wojewody i zarządzenie przekazane zostanie do oceny przez komisję rewizyjną.

Do sprawy pod koniec sesji powrócił jeszcze radny Piotr Grucela, który poprosił sekretarza gminy o wyjaśnienie, od kiedy i na jakich warunkach wójt Faraniec przebywa na płatnym urlopie wypoczynkowym. Robert Borczyk stwierdził, że wójt korzysta z przysługującego mu 52-dniowego  urlopu od 5 kwietnia, ale wielokrotnie go przerywał. – Zgodnie z opinią naszego radcy prawnego, opartą o analizę odpowiednich podstaw prawnych, w tym art. 73 §2 Kodeksu Pracy, który stanowi, że stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu, jednoznacznie wynika, że stosunek pracy pana Andrzeja Farańca ustanie z dniem wygaszenia mandatu. Z tym też dniem zostanie wydane świadectwo pracy. Takie stanowisko prezentuje też Urząd Wojewódzki. Biorąc zatem pod uwagę przytoczoną opinię, pan Andrzej Faraniec wykonujący mandat wójta gminy Zawonia w dalszym ciągu jest w stosunku pracy i związku z tym przysługują mu świadczenia określone przepisami szczegółowymi, w tym prawo do urlopu, a w razie braku możliwości jego wykorzystania – ekwiwalent za urlop. Wynagrodzenie wójta określa uchwała Rady Gminy Zawonia, która jest aktem obowiązującym i stanowi podstawę do naliczania wynagrodzenia. Jeżeli pan radny ma wątpliwości, czy wynagrodzenie panu wójtowi przysługuje, powinien wystąpić z wnioskiem o uchylenie tej uchwały – mówił sekretarz gminy, który już po sesyjnych obradach stwierdził w rozmowie z nami, iż jest mało prawdopodobne, by władze gminy skierowały do WSA skargę na zarządzenie zastępcze wojewody.

 

Radni nie mieli żadnych wątpliwości

Jak to już wielokrotnie obserwowaliśmy, blok głosowań projektów uchwał przebiegał wyjątkowo sprawnie, a poszczególne uchwały przyjmowane były jednogłośnie. Tak więc bez głosu sprzeciwu radni wyrazili zgodę na zmianę nazw ulic w Zawoni, dokonanie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części Zawoni oraz dokonanie zmian w tegorocznym budżecie, jak i w Wieloletniej Prognozie Finansowej. W wyniku zaproponowanych zmian zwiększono planowane dochody i obecnie wynosić one będą 16,4 mln zł (dochody bieżące – 15 mln zł, dochody majątkowe – 1,33 mln zł), natomiast wydatki pochłoną 18,2 mln zł, przy czym wydatki bieżące oscylować będą na poziomie ok. 13,7 mln zł, natomiast wydatki majątkowe na poziomie 4,48 mln złotych.

Po zakończeniu sesji przewodnicząca Dorota Worotniak poprosiła o pozostanie na sali sołtysów przysłuchujących się obradom, celem omówienia najpilniejszych zadań, jakie muszą być wykonane na terenach wiejskich w ciągu najbliższych tygodni. Chodzi m.in. o akcje skierowane przeciwko wściekliźnie wśród zwierząt leśnych oraz wdrożenie przygotowań do zimy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here