Tajemnicze i tajne obornickie umorzenia

1123

Trochę nas to zdziwiło, ponieważ gmina zwykle umarzała podatki przedsiębiorcom. Dlatego też skontaktowaliśmy się, jeszcze przed publikacją artykułu, ze skarbnikiem miasta Dorotą Fiłon, która potwierdziła, że żadnej firmie nie umorzono podatku lokalnego. W odpowiedzi na nasze zapytanie dostaliśmy tylko nazwiska osób fizycznych i kwoty ich umorzeń. A pytanie jakie zawarliśmy w formie wniosku o udostępnienie informacji publicznej brzmiało: „Proszę podać jakim podmiotom i jakie kwoty podatku lokalnego za 2011 rok umorzono w gminie Oborniki Śląskie”.

Przypomnijmy, że pod pojęciem podatku lokalnego rozumiemy: podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportów, lasu, czyli te podatki, które stanowią dochód własny gminy. Właśnie podatek lokalny, na wniosek zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, wójt lub burmistrz gminy może umorzyć, odroczyć, rozłożyć na raty lub udzielić ulg. Każda taka decyzja musi być podana do wiadomości publicznej, jeśli kwota umorzenia jest wyższa niż 500 złotych.

Burmistrz umarzając 570 tys. zł. firmom po prostu uszczuplił budżet gminy.

Przypomnijmy również, że umorzenie może otrzymać każdy, zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot gospodarczy; musi tylko zwrócić się z takim wnioskiem na piśmie. Wydając decyzję o umorzeniu należności, urzędnicy kierują się ważnym interesem podatnika lub interesem społecznym.

A jednak umorzono

Kiedy informacje o umorzeniach zostały upublicznione na stronach Biuletynu Informacji Publicznej, nasze zdziwienie było ogromne, ponieważ jak się okazało, oborniccy urzędnicy umorzyli jednak podatki dwóm firmom: TEMCO Sp. z o.o. zaległych opłat eksploatacyjnych i odsetek od zaległych opłat eksploatacyjnych w wysokości aż… 178 tys.258,92 zł oraz odroczenia zaległych opłat eksploatacyjnych w kwocie… 391tys. 303,68 zł, a także firmie TechniSat – 6518 złotych.

Dlatego ponownie zapytaliśmy obornickich urzędników, dlaczego nie podali nam wcześniej tych kwot i firm. 27 czerwca wysłaliśmy kolejne zapytanie w formie wniosku o udzielenie informacji publicznej z prośbą o wyjaśnienie, dlaczego wcześniej nie podano nam informacji, że umorzono podatek firmie TechniSat; zapytaliśmy również czy umorzenie miało związek z tym, że w TechniSacie została zatrudniona żona burmistrza Sławomira Błażewskiego.

Co prawda kwota nieco ponad 6,5 tys. zł nie jest duża, ale jednak fakt umorzenia podatku tej właśnie firmie wydaje się niestosowna. W czasie kiedy czekaliśmy na odpowiedź z urzędu, do naszej redakcji pisali mailem, ale też dzwonili Czytelnicy, którzy również porównali podane w naszej gazecie informacje, z tym co opublikowano w BIP-ie. Jedna z Czytelniczek zestawiła nawet nasz tekst z tabelami ze strony miasta. Również radny Łukasz Budas, jako jedyny, pytał na jednej z czerwcowych sesji o powody umorzeń podatkowych TechniSatu. Burmistrz odpowiedział wtedy radnemu, że udzieli mu wyjaśnień na piśmie.

To tylko odsetki…

Po 14 dniach oczekiwania na odpowiedź, otrzymaliśmy informację, w której czytamy:

„(…) Wniosek z dnia 20 marca 2012 roku dotyczył podania podmiotów i kwot umorzenia podatków za 2011 rok. Spółce z o. o. TechniSat Digital umorzono odsetki za zwłokę, a nie podatek w związku z czym w sporządzonym wykazie nie wymieniono tegoż podmiotu. Udzielona TechniSatowi Sp. z o. o. ulga w formie umorzenia odsetek za zwłokę nie miała związku z tym, że w w/w przedsiębiorstwie zatrudniona jest żona burmistrza Obornik Śląskich.

W okresie udzielania przedmiotowej ulgi nie była pracownikiem TechniSatu. Powód umorzenia jest zgodny z uzasadnieniem wskazanym w załączniku nr 2 do zarządzenia burmistrza nr136/2012 burmistrza gminy Oborniki Śląskie z dnia 15 czerwca 2012 r.”. Dodajmy, że w załączniku podany powód umorzenia to „ważny interes podatnika”. Jaki? Tego już burmistrz nie wyjaśnia.

Kiedy prześledziliśmy inne odpowiedzi skarbników na nasze zapytanie o umorzenia okazało się, że w gminach, gdzie umarzano firmom odsetki od podatków, podawano nam to jako umorzenie podatku. Bo czy odsetki od podatku nie są podatkiem należnym gminie? W międzyczasie do naszej redakcji napływały kolejne głosy od niezadowolonych z powodu umorzeń oborniczan. Jedna z mieszkanek gminy zwróciła również uwagę na umorzenie podatku firmie TEMCO Sp. z o.o.

Dlatego też kolejny raz zadaliśmy pytania obornickiemu samorządowi o umorzenia za 2011 rok: „Jaki jest powód umorzenia firmie TEMCO Sp. z o.o. z Pęgowa kwoty blisko 180 tys. zł podatku od zaległych opłat eksploatacyjnych oraz odsetek, a także odroczenie tej samej firmie kwoty ponad 390 tys. zł (również podatku eksploatacyjnego). W uzasadnieniu podano „ważny interes podatnika”, dlatego też prosimy o podanie, czy firmę dotknęła jakaś klęska żywiołowa, czy też „ważny interes” był spowodowany czymś innym (jeśli tak, to czym?). Dlaczego firmie TechniSat Digital Sp. z o.o. umorzono kwotę ponad 6,5 tys. zł odsetek od zaległych podatków od nieruchomości. Co należy rozumieć pod sformułowaniem „ważny interes podatnika”, bo również przy tym umorzeniu podano taki powód”. Po dwóch tygodniach otrzymaliśmy następującą odpowiedź:

„Powodem umorzenia firmie TEMCO Sp. z o.o. zaległych opłat eksploatacyjnych i odsetek od zaległych opłat eksploatacyjnych w wysokości 178 258,92 zł oraz odroczenia zaległych opłat eksploatacyjnych w kwocie 391 303,68 zł, a także firmie TechniSat 6518 zł był ważny interes podatnika, wskazany w załączniku Nr 2, do Zarządzenia Nr 136/2012 Burmistrza Gminy Oborniki Śląskie z dnia 15 czerwca 2012 r. Firmie TechniSat Digital Sp. z o.o. umorzono odsetki od zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości ze względu na ważny interes podatnika. Pod pojęciem „ważnego interesu podatnika” należy rozumieć np. znaczne obniżenie zdolności płatniczych dłużnika, spowodowanych zdarzeniem losowym (powódź, pożar, kradzież lub inne zdarzenie uznane za wyjątkowe). Z „ważnym interesem podatnika” możemy mieć do czynienia również wówczas, gdy podatnik znalazł się w trudnej sytuacji życiowej, której nie mógł przewidzieć lub której nie mógł zapobiec”.

To tylko regułki, ale dalej nie wyjaśniono jaki to ważny interes podatnika był w tych konkretnych przypadkach. Czy burmistrz umarzał tym firmom podatki uznaniowo? Radnemu Budasowi odpowiedzieli inaczej Łukasz Budas, obornicki radny, który 28 czerwca podczas sesji Rady Miejskiej pytał o powody umorzeń podatku firmie TechniSat otrzymał 2 sierpnia zgoła inną odpowiedź:

„W przypadku udzielania ulg na podstawie art. 67 a § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa brane są pod uwagę różne kryteria, np: płynność finansowa firmy, zadłużenie, poniesione nakłady finansowe w związku z budową bądź modernizacją nowych obiektów, spłata kredytów, stan zatrudnienia pracowników zamieszkałych na terenie gminy Oborniki Śląskie (przeciwdziałanie bezrobociu).

Przy rozpatrywaniu wniosków złożonych przez spółkę z o.o. Technisat Digital, dotyczących umorzenia odsetek za zwłokę wzięto pod uwagę przedłożony rachunek zysków i strat oraz wykaz planowanych zwolnień grupowych pracowników w okresie od 2 kwietnia 2011 r. do 31 lipca 2011 r., przedłożony w Powiatowym Urzędzie Pracy w Trzebnicy. Sytuacja taka spowodowana była spadkiem zamówień i zmniejszeniem planów produkcyjnych.

Istotne znaczenie przy podjęciu pozytywnych decyzji miał również fakt, że przedsiębiorca ten jest jednym z największych pracodawców na terenie gminy Oborniki Śląskie i przez cały okres od momentu nabycia gruntów rozwija prowadzoną działalność gospodarczą (inwestuje, rozbudowuje), co niewątpliwie wpływa pozytywnie na wizerunek gminy nie tylko w województwie, ale na terenie całego kraju i poza jego granicami”.

– Interesowało mnie na jakiej podstawie umorzono podatek TechniSatowi, ponieważ o sytuacji firmy TEMCO rozmawialiśmy na komisjach. Wyjaśniono nam wtedy, że firma ta wykupiła zadłużoną betoniarnię Wika i zobowiązała się do spłaty długów firmy i stąd właśnie cześć odsetek od podatku umorzono, a część długu rozłożono na raty. Dziwi mnie po prostu to, na jakiej podstawie umorzono te 6,5 tys. dla TechniSatu.

Kwota nie jest wysoka i nie może wpłynąć na wynik finansowy dużej firmy, ale jednak jest – mówi Łukasz Budas i dodaje, że będzie badał powody i podstawę prawną umorzenia: – Już w tym tygodniu pojadę do sądu, gdzie przyjrzę się dokumentom, na podstawie których urzędnicy stwierdzili, że te 6,5 tys. zł poprawi sytuację TechniSatu, aby poznać prawdę i móc odpowiedzieć na pytania zadawane przez mieszkańców – zapowiada radny i dodaje:

– Cieszę się, że mieszkańcy interesują się różnymi działaniami burmistrza i żądają wyjaśnień. Pieniądze gminy są wspólną wartością mieszkańców i o tym burmistrz pamiętać powinien! Komentarz Warto przypomnieć, że umorzenie tym firmom łącznie blisko 570 tys. zł. po prostu uszczupla budżet gminy. Przecież za te pieniądze gmina mogłaby wybudować kilkanaście placów zabaw, zbudować chodniki, czy naprawić dziurawe ulice. Pamiętajmy, że podatki do gminy płacimy wszyscy, a burmistrzowie jeśli już umarzają, to powinni podawać bardzo konkretne powody. Skoro firmę TEMCO było stać na przejęcie firmy Wika, to dlaczego nie stać jej na zapłacenie podatku? Mniej podatków, to mniej pieniędzy wydanych na tak potrzebne w gminie Oborniki Śl. inwestycje.

 

5 KOMENTARZY

 1. Świetny temat, szkoda że siega tylko do zeszłego roku a nie np do ostatnich 10 lub 20 lat. Czy ma przedstawić w zlym świetle obecnego burmistrza, a ciekawe co się działo za jego poprzedników?. Mam nadzieje na dalszą cześć śledztwa dziennikarskiego na ten temat. Gorąco pozdrawiam

 2. Bez jaj! Jakie śledztwo? niech Nowa zajmie się umorzeniami w Żmigrodzie to dopiero jest SZOK! Ale Nowa się tym nie zajmie bo Pan Burmistrz jest z tzw. układu! a co do Błażewskiego to każdy wie, że to ostatnia jego kadencja! Następny będzie Poprawa!

 3. Świetny temat a Pani Joannie Lewandowskiej proponuję przyjżeć się bliżej kopalni TEMCO. Z tego co nam wiadomo nie prawda jest że firma ta przejęła betoniarnie WIKA – po prostu kupiła kopalnię, która wcześniej należała do firmy WIKA.
  Skoro było ich stać na zakup tak duzej kopalni to nie rozumiem dlaczego z naszych podatków mamy ich finansować.

  W ubiegłym tygodniu moja znajoma kupowała beton z betoniarni w Pęgowie i dostała fakturę z napisem WIKA więc ta firma istnieje.
  Od osob które pracują na kopalni wiem , ze firma dużo zainwestowała w nowe koparki, łądowarki, wiec chyba jednka mają pieniądze !!!!
  Wybudowali też olbrzymi taśmociąg który zagrodził drogę do wałów powodziowych – moze Pani Redaktor zainteresuje się kto im na to pozwolił !!
  Skadal i to na terenie NATURA 2000.
  My mieszkańcy Paniowic i Kotowic protestujemy !!!!!

 4. Sprawą tych umorzeń powinno zainteresować się CBA !!!
  Podobno gmina nie ma pieniędzy na szkoły – rodzice mają za swoje pieniadze kupić szafki dla dzieci, przybory papierowe do świetlicy a burmistrz „nauczyciel” lekka ręka daruje firmie blisko 200 tyś zl opłaty eksplaotacyjnej z eksploatacji której firma osiągnęla wielomilionowy przychód.
  Panie Budas ktoś Was okłamał na komisjach bo nie prawdą jest że TEMCO przejęło betonairnię WIKA.

 5. Na szafki składali się wszyscy rodzice po 20 zł. tak nas poproszono w SP.2 co z tego jak za nasze pieniądze szafeczki zakupiono pierwszakom a nasze dzieci zostały z niczym?
  To jest oszustwo.
  Umorzono podatek lokalny technisat za poprzedniego Burmistrza w kwocie 100.000 panu Owczarkowi również umorzono cały podatek, wielu innym również…wystarczyłoby na budowę basenu, gdyby nie te grube koperty i korupcja w Gminie. Każdy zatrudnia znajomych i przyjaciół. Niedawno zatrudniono przyjaciółkę w Przedszkolu przy Sikorskiego a ona sobie poszła na urlop wychowawczy. Tak trzymać.
  Kasa leci…..Najbardziej skorumpowana gmina w POLsce, rączka rączkę myje.
  Dlaczego nie głosowaliśmy na Arka Poprawę….

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here