Wójt złożył rezygnację

97

Obrady ostatniej, XIV sesji Rady Gminy Zawonia w piątek 3 sierpnia, były kolejną odsłoną – śmiało już można powiedzieć – „farsy” wokół osoby wójta Andrzeja Farańca, który najpierw 19 października 2011 r. przez Sąd Rejonowy w Trzebnicy, a następnie w wyniku apelacji 14 lutego br. przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu został prawomocnie skazany na karę 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata za popełnienie przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego, jakim było składanie fałszywych oświadczeń majątkowych. Wójt Faraniec bowiem przez 6 lat (2002-2009) konsekwentnie i świadomie pomijał w swoich zeznaniach majątkowych fakt wykonywania obowiązków inspektora nadzoru budowlanego na prywatnych budowach domów jednorodzinnych, za co uzyskał ze źródeł innych niż kasa gminy Zawonia dodatkowych ok. 14 tys. zł.

Pat był, ale się zmył

Po uprawomocnieniu się na początku marca br. wyroku Sądu Okręgowego we Wrocławiu na radzie gminy Zawonia z mocy prawa spoczywał obowiązek wygaszenia wójtowi Farańcowi mandatu z powodu utracenia prawa wybieralności. Przepisy ustawy o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast są w tej materii jasne i wyraźnie mówią, że to rada jest władna odwołać wójta po stwierdzeniu bezpośredniej przyczyny, która powoduje utracenie prawa wybieralności. Taką przyczyną w przypadku wójta Farańca był prawomocny i ostateczny wyrok sądu II instancji z 14 lutego br. Jednak odpowiedni projekt uchwały został przedłożony zawońskim radnym pod głosowanie dopiero po ponad dwóch miesiącach od daty wystąpienia bezpośredniej przyczyny do jej przygotowania, a nie – jak tego wymaga ustawa – po 30 dniach. Powodem tej cokolwiek oburzającej zwłoki był, zdaniem przewodniczącej rady Doroty Worotniak, brak oryginału sentencji wyroku, a więc „istotna przeszkoda formalna”. Nie bez znaczenia był też fakt, że większość radnych wywodzących się z ugrupowania wyborczego Andrzeja Farańca nie chciała pozbawiać go funkcji w czasie, gdy rozstrzygały się przetargi na ogromne gminne inwestycje współfinansowane ze środków unijnych i niezbędny był podpis urzędującego włodarza. Ostatecznie, stosunkiem głosów 14:1 („za” pozbawieniem wójta funkcji głosował tylko radny Piotr Grucela) radni odmówili wygaszenia mandatu wójtowi na sesji 27kwietnia, a inicjatywę w tej sprawie pozostawili wojewodzie dolnośląskiemu lub komisarzowi wyborczemu we Wrocławiu. Wiedzieli bowiem dobrze, że na linii wojewoda-komisarz wyborczy trwa spór interpretacyjny, w którym jedna strona obowiązkiem pozbawienia mandatu wójta Zawoni w sytuacji bezczynności organu samorządowego (rady gminy) obarczała drugą stronę.

Po interwencji Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz Państwowej Komisji Wyborczej, które różnie interpretowały wyroki sądów administracyjnych, a co zajęło kolejnych kilka tygodni, definitywnie ustalono, że w przypadku wójta Andrzeja Farańca ważna jest wykładnia Państwowej Komisji Wyborczej, która w oparciu o wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 19 czerwca 2012 r. stwierdziła, że „w obecnej kadencji organem właściwym do stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego i wójta jest rada [gminy], a nie komisarz wyborczy”, co jest zgodne z zapisami ustawy z 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Takie też stanowisko Komisarz Wyborczy we Wrocławiu sędzia Wacława Macińska przekazała pisemnie wojewodzie dolnośląskiemu Aleksandrowi Markowi Skorupie 25 czerwca. Pismo wpłynęło do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 27 czerwca i od tej chwili mówić możemy o nowym rozdziale w „farsie Farańca”.

Zobacz co zrobił Wojewoda w tej sprawie...

Liczba słów ukrytego tekstu: 1178

Kup gazetę w kiosku
lub wydanie elektroniczne

ten artykuł znajduje
się w numerze 2012-32
Cena gazety: 3,00 brutto
LUB Wyślij sms

Wyślij sms o treści: AP.NOWA
na numer: 72068
Cena sms: 2,46 brutto
LUB Wykonaj szybki przelew

Szybkie przelewy i płatności
kartą poprzez dotpay.pl
Kwota przelewu: 1,50 brutto


Aby odblokować treść wpisz otrzymany kod:

UWAGA!!! Zakupiony kod jest aktywny przez 7 dni oraz odkrywa wszystkie płatne treści.

 

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here