Obornicka kultura w cenie

46

Sprawozdanie finansowe Obornickiego Ośrodka Kultury zawiera dane dotyczące samego ośrodka kultury, biblioteki, (znajdują się w budynku przy ul. Dworcowej), a także Saloniku Czterech Muz, który zlokalizowany jest przy ul. Piłsudskiego.

Skąd OOK czerpie środki na działalność

 W roku 2011 OOK zaplanował uzyskanie przychodów z dwóch źródeł: dotacji z gminnego budżetu oraz przychodów uzyskanych własnym sumptem przez ośrodek. Z tytułu dotacji obornicka placówka uzyskała kwotę 554.600 zł (czyli kwotę, którą wstępnie zaplanowano), z kolei z tytułu dochodów własnych – 136.638 zł (co stanowi 82% początkowych założeń).

Dochody własne Obornickiego Ośrodka Kultury pochodziły z różnych źródeł. Wśród ważniejszych wymienić należy czynsz (blisko 38 tysięcy zł, co stanowi około 28% wszystkich wpływów własnych), sprzedaż biletów na teatrzyki, koncerty i recitale (blisko 31 tysięcy zł, co  blisko 23% wpływów własnych), koła zainteresowań (blisko 18 tysięcy, 13% wpływów własnych), sprzedaż imprez kulturalnych (blisko 13 tysięcy zł, czyli około 10% wszystkich wpływów własnych), organizację balu sylwestrowego (około 6 tysięcy zł), a także najem sali widowiskowej oraz pomieszczeń OOK (uzyskano niecałe 5.800 zł). Blisko 16 tysięcy zł pochodziło z wpłat za energię elektryczną oraz wodę i ścieki.

 Na co OOK wydaje pieniądze

 Prowadzenie działalności kulturalnej przez obornicką placówkę wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi, których łączna kwota wyniosła 747.802,71 zł.

W roku 2011 istotną część wydatków stanowiły wynagrodzenia wypłacane pracownikom oraz obciążenia wynagrodzeń podatkami i składkami na ubezpieczenia społeczne. Ze sprawozdania finansowego dowiadujemy się, że w roku 2011 Obornicki Ośrodek Kultury zatrudniał pracowników w łącznym wymiarze wynoszącym 8,75% etatu, co wiązało się z poniesieniem wydatków na wynagrodzenia pracowników (ponad 318 tysięcy zł, blisko 43% wszystkich wydatków), jak również na ubezpieczenia społeczne oraz Fundusz Pracy (łącznie ponad 61 tysięcy, czyli ponad 8% wszystkich wydanych pieniędzy).

Oprócz pracowników „etatowych”, na podstawie umowy zlecenia zatrudniono konserwatora oraz osobę sprzątającą. Ze sprawozdania finansowego wynika, że wydatki z tytułu „wynagrodzeń bezosobowych”, a zatem z tytułu umów zlecenia oraz umów o dzieło, wyniosły blisko 48 tysięcy zł.  

Na wydatki OOK składają się również koszty związane z utrzymaniem obiektu: ponad 54 tysiące zł wydano na energię elektryczną, a  blisko 2.600 zł na usługi remontowe.

Ważną grupę kosztów działania OOK stanowią te przeznaczane na działalność statutową instytucji kultury, czyli nakłady na koncerty, recitale, spektakle teatralne, działalność różnych kół zainteresowań, a także wystawy. W poprzednim roku ponad 57 tysięcy zł wydano na zakup materiałów oraz wyposażenia, a ponad 190 tysięcy zł zaksięgowano jako „zakup usług pozostałych”.

Kultura wyższa za niską cenę

Od 1. października zeszłego roku w strukturze OOK znalazł się Salonik Czterech Muz. Z przedstawionego sprawozdania wynika, że koszty utrzymania Saloniku wyniosły w roku 2011 blisko 21,5 tysiąca zł. Na kwotę tą złożyły się – między innymi – wynagrodzenie dla zatrudnionego na ? etatu instruktora k/o; wypłacono mu uposażenie w wysokości ponad 3 tysięcy zł, a dodatkowym kosztem były składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w wysokości ponad 1 tysiąca zł. Łączny koszt zatrudnienia wyniósł ponad 4 tysiące zł, co stanowi około 24% wszystkich kosztów funkcjonowania Saloniku. Ponad 3 tysiące zł wydano na wynagrodzenia bezosobowe, czyli z tytułu umów: zlecenia oraz o dzieło; w kwocie tej mieści się zatem wynagrodzenie osoby sprzątającej Salonik.

Pozostała kwota została wydatkowana na działalność statutową Saloniku – na przykład ponad 12 tys. zł zaksięgowano jako „zakup usług pozostałych”, ponad 1,5 tysiąca zł przeznaczono na materiały i wyposażenie, a blisko 500 zł zapłacono za prąd.

Biblioteka też może zarabiać

 Na obornickiej mapie kulturalnej ważne miejsce zajmuje również Biblioteka im. Jarosława Iwaszkiewicza. Placówka ta w roku 2011 uzyskała łączne przychody w wysokości ponad 242 tysięcy zł. Gros tej kwoty stanowiły wpływy z tytułu dotacji, która wyniosła 230.150 zł. Pozostałe 12 tysięcy zł uzyskano z tytułu dochodów własnych biblioteki, z czego aż 6,3 tysiąca zł (ponad 50% wpływów własnych) stanowiły upomnienia biblioteczne. Ponad 2,8 tysiąca zł przyniosła sprzedaż kart bibliotecznych, blisko 1,3 tysiąca zł uzyskano ze sprzedaży książek na kiermaszach, natomiast darowizny na rzecz biblioteki wyniosły niecałe 1,2 tysiąca zł.

Całkowity koszt funkcjonowania biblioteki w zeszłym roku wyniósł ponad 260.781 zł. Placówka zatrudnia 5 osób w wymiarze 4,5 etatu, które w roku 2011 otrzymały wynagrodzenie w łącznej wysokości ponad 141 tysięcy zł; koszty zatrudnienia powiększyły składki na ubezpieczenie społeczne oraz na Fundusz Pracy w łącznej wysokości ponad 25 tysięcy zł. Dodatkowo, blisko 5 tysięcy zł odpisano na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych. Łącznie koszty zatrudnienia wyniosły blisko 175 tysięcy zł, co stanowi ponad 65% wszystkich wydatków biblioteki. Dodatkowo, w punkcie bibliotecznym w Rościsławicach zatrudniona jest jedna osoba na podstawie umowy zlecenia, jej wynagrodzenie to 6300 zł zaksięgowane jako „wynagrodzenia bezosobowe”.

Wśród pozostałych kosztów funkcjonowania placówki wymienić można, między innymi, wydatki na zakup energii (ponad 32 tys.zł), koszt zakupu pomocy naukowych, dydaktycznych i książek (ponad 25 tysięcy zł), „zakup usług pozostałych” (ponad 12 tysięcy zł), jak również koszt zakupu materiałów i wyposażenia (ponad 12 tysięcy zł). Natomiast na podróże służbowe wydano około 900 zł.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here