Ile kosztuje prusicka kultura

201

Czym mogli się rządzić

 W 2011 roku zaplanowano, że dotacja podmiotowa wyniesie 766 tysięcy zł, i tyle też uzyskano; dotację celową, zaplanowano na 60 tysięcy zł, natomiast uzyskano niewiele ponad 41 tysięcy zł. Inne wpływy jakie zaplanowano na poprzedni rok miały wynieść 90 tysięcy zł, a uzyskano nieco więcej, z czego od sponsorów organizowanych imprez GOKiS pozyskał blisko 80 tysięcy zł, natomiast z opłat za wynajem pomieszczeń kwotę niewiele ponad 10 tysięcy zł. Koszty działalności wyniosły ogółem ponad 925 tysięcy zł, natomiast wpływy uzyskano na poziomie 897 tysięcy złotych.

Koszty pracowników

 GOKiS przez 10 miesięcy (do października 2011 roku) zatrudniał cztery osoby, od listopada zatrudniono jedną dodatkową osobę. Jesienią  uległa zmianie struktura zatrudnienia: do października 1 etat przypadł dyrektorowi GOKiS, 1/2 etatu pracownikowi prowadzącemu rachunkowość, 1 etat sprzątaczce oraz 1,75 etatu instruktorowi sportu. Z kolei od listopada 1 etat nadal był dla dyrektora, 1 etat przypadł głównemu księgowemu (stworzono nowe stanowisko oraz zwiększono wymiar zatrudnienia), 1 etat  – instruktorowi sportu (zmniejszono wymiar zatrudnienia), 1 etat przypadł organizatorowi imprez sportowych (nowe stanowisko pracy); pozastał bez zmian 1 etat sprzątaczki. Oprócz pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, gminna placówka kulturalna zatrudniła, w ramach prac interwencyjnych, 3 osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, które prowadziły zajęcia z młodzieżą oraz pomagały podczas organizowanych imprez.

 Oprócz umów o pracę, GOKiS zawiera umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia) z osobami wykonującymi określone obowiązki albo incydentalnie, albo okresowo. I tak, ponad 2200 zł pochłonęło wynagrodzenie palacza. Trzykrotnie więcej, ponieważ 6600 zł pochłonęło prowadzenie spraw kadrowych oraz płacowych ośrodka. Ponad 9800 zł GOKiS wydał na wynagrodzenie za prowadzenie trzech chórów: dziecięcego, seniorów i Vox Domini. Jurorzy zasiadający podczas Przeglądu Pieśni Sakralnej otrzymali 1045 zł. Koszt ochrony występu Marcina Dańca to 351 zł, a 2687 zł kosztowała ośrodek oprawa muzyczna imprezy I Dni Prusic. Blisko 25 tysięcy zł zapłacono za prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych i imprez plenerowych na terenie gminy.

 Na podstawie umów cywilnoprawnych prowadzone były również zajęcia w poszczególnych sekcjach i koszt tych zajęć wyniósł blisko 33 tysiące zł. Z kwoty tej 5519 zł przypadło na prowadzenie sekcji karate, 5920 zł  sekcji plastycznej, 5810 zł na zajęcia w sekcji modelarskiej, 3160 zł w sekcji szachów, a blisko 6800 zł na lekcje tańca hip-hop, 1203 zł na zajęcia związane ze wschodnimi sztukami walki, zaś na 123 zł na warsztaty gitarowe. Z kolei prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą w świetlicach wiejskich związane było z wydatkami w wysokości 4536 złotych.

 Łączne koszty zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, jak również na podstawie umów cywilnoprawnych wyniosły ponad 395 tysięcy zł (co stanowi około 42% wszystkich wydatków gminnego ośrodka kultury), z czego 5500 zł przypadło na fundusz nagród, ponad 4100 zł na fundusz urlopowy, natomiast blisko 2200 zł na szkolenia pracowników. W kwocie tej mieszczą się również wydatki na delegacje pracowników GOKiS oraz ryczałt dyrektora ośrodka za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Blisko 9 tys. na nagrody

Organizowanie imprez przez GOKiS wiązało się z poniesieniem wydatków na nagrody dla uczestników różnych konkursów. Łącznie na ten cel wydano 9000 zł, z czego 5400 zł przeznaczono na nagrody za zajęcie I-III miejsc w Przeglądzie Pieśni Sakralnej „Vox Domini”, 3000 zł na nagrody dla stowarzyszeń prezentujących produkty lokalne na I Dniach Prusic, natomiast 600 zł dla stowarzyszeń za produkt lokalny.

Ubezpieczenia i banki – pożeracze pieniędzy

Funkcjonowanie ośrodka wiąże się z koniecznością ponoszenia określonych wydatków. Ponad 1 tys. zł wydano na usługi bankowe, ponad 1100 zł na ubezpieczenia majątkowe, ponad 1900 zł na wywóz śmieci oraz opróżnianie szamba, blisko 4 tysiące zł na usługi telekomunikacyjne, natomiast prawie 4500 zł na opłaty za Cyfrę+, dorabianie kluczy, usługi kominiarskie, a także wyrobienie pieczątek. Blisko 14 tysięcy zł kosztowało zaopatrzenie ośrodka w energię elektryczną, natomiast blisko 600 zł w wodę. Ponad 60 tysięcy zł (czyli 6,5% wszystkich wydatków) wyniósł koszt zakupu oleju opałowego. W tej grupie kosztów warto wymienić również wydatki remontowe – 800 zł wydano na wymianę instalacji elektrycznej w sali modelarskiej i plastycznej, zaś ponad 41 tysięcy zł (pochodzące z dotacji celowej)  na sporządzenie dokumentacji związanej z remontem GOKiS.

Transport za 16 tys. złotych

Ponieważ ośrodek nie posiada własnych środków transportu, musi korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, co w 2011 roku wiązało się z wydatkami w wysokości ponad 16 tysięcy zł. Najwięcej, ponieważ ponad 7,5 tys. zł kosztował przewóz dzieci na wakacyjne kolonie w Grzybowie. Ponad 3600 zł wydano na przewóz osób na Powiatowe Dni Kultury, Dni Prusic, a także na Dożynki Gminne. Ponad 2200 zł kosztowała wakacyjna wycieczka dzieci do Wrocławia i Sobótki. Ponad 1300 zł wydano na przewóz dzieci na turnieje piłki nożnej. Wycieczka Uniwersytetu Trzeciego Wieku do Henrykowa wiązała się z kosztami przewozu w wysokości 1 tys. zł, a wycieczka dzieci do Bobolandii oraz wrocławskiego ZOO kosztowała 740 zł. Kolejne 200 zł wydano na przewóz dzieci do Wrocławia podczas ferii zimowych. Również 200 zł kosztował przewóz osób na koncert z okazji 11 listopada. Z kolei 20 zł wyniósł koszt przewozu projektora. Blisko 5 tysięcy zł kosztowały tantiemy na rzecz ZAiKS.

Koszty zaopatrzenia w materiały

Działalność administracyjna, jak również merytoryczna ośrodka, wymaga zaopatrzenia go w niezbędne materiały. Ich nabycie wiązało się z wydatkami w wysokości blisko 95 tysięcy zł, co stanowi około 10% ogółu poniesionych kosztów. W tej kategorii wymienić można materiały konserwacyjno-remontowe (blisko 3500 zł), materiały biurowe (blisko 5400 zł), środki czystości (blisko 2900 zł), paliwo (ok. 1300 zł), a także zakup prasy, biuletynów oraz znaczków pocztowych (prawie 1 tys. zł).

Za ponad 27 tysięcy zł w poprzednim roku zakupiono wyposażenie ośrodka. W tej kategorii mieszczą się wydatki na: gry, projektor, szachy, narzędzia do pracowni modelarskiej, zakup podium, bramek startowych do biegów, namiotów-pawilonów na imprezy, siatki do siatkówki, znaki drogowe, obcinarki, obrusów, siatki do piłki nożnej, czajnika, odkurzacza, a także programu komputerowego do księgowości.

Ponad 53 tysiące zł wydano na materiały niezbędne do prowadzenia zajęć w ośrodku oraz do zorganizowania imprez. Najwięcej, ponieważ ponad 11 tysięcy zł kosztowały materiały na I Dni Prusic – z tej kwoty sfinansowano materiały reklamowe, spożywcze oraz nagrody. Blisko 4900 zł kosztowały materiały na dożynki. Ponad 3200 zł wydano na artykuły dekoracyjne i spożywcze na Wieczór Wigilijny. Powiatowe Dni Kultury wymagały zakupu materiałów za kwotę ponad 1500 zł. Z kolei materiały na zorganizowanie mniejszych imprez i uroczystości kosztowały ponad 5700 złotych.

 Blisko 3100 zł wydano na materiały na zajęcia na kółko plastyczne, natomiast ponad 3300 zł dla sekcji modelarskiej. Z kolei świetlice wiejskie zaopatrzono w materiały za kwotę blisko 2300 złotych.

Imprezy plenerowe

Istotną pozycję wydatków GOKiS stanowiły różnego rodzaju imprezy plenerowe organizowane na terenie gminy, a także kolonie, wycieczki, wyjazdy etc. Oprócz wymienionych wcześniej (na przykład na wynagrodzenia oraz zakup materiałów), wymagały one poniesienia dodatkowych nakładów w łącznej wysokości blisko 275 tysięcy zł, co stanowi blisko 30 proc. wszystkich kosztów działalności ośrodka. W kwocie tej mieści się ponad 90 tysięcy zł przeznaczonych na honoraria dla wykonawców za występy zrealizowane w roku 2011, jak również na zaliczki za występy w roku 2012. Pozostałe wydatki związane były z promocją imprezy, organizacją zaplecza technicznego, ochroną, kosztami ubezpieczeń etc. Najwięcej kosztowały I Dni Prusic (ponad 100 tys. zł),  kabarety (ponad 48 tys. zł), dożynki (również ponad 48 tys. zł), a także Powiatowe Dni Kultury Regionalnej (ponad 43 tysiące zł). Z kolei na obozy oraz kolonie dla dzieci wydano blisko 25 tysięcy złotych.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here