Wójt Faraniec otrzymał absolutorium

72

Mimo kluczowego charakteru sesji absolutoryjnej w dniu 25 czerwca w jej obradach nie wziął udziału wójt gminy Zawonia Andrzej Faraniec, który przebywa na urlopie wypoczynkowym oraz dwóch radnych. Nieobecność tych osób nie wpłynęła oczywiście na ważność głosowań, gdyż uzyskano niezbędne quorum. Program sesji absolutoryjnej był obszerny: oprócz wysłuchania opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej do sprawozdania z wykonania budżetu gminy Zawonia w 2011 r. oraz wniosku komisji rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium, postanowiono głosować aż 5 uchwał o zmianach w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w poszczególnych miejscowościach, zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej, zmianie w tegorocznym budżecie gminy oraz w sprawie emisji obligacji komunalnych.

Gmina zachowała płynność finansową

Pozytywną opinię o wykonaniu budżetu za 2011 rok Regionalna Izba Obrachunkowa wydała na posiedzeniu w dniu 16 kwietnia, natomiast 31 maja również pozytywnie rozpatrzyła ona wniosek komisji rewizyjnej Rady Gminy Zawonia o udzieleniu wójtowi Andrzejowi Farańcowi absolutorium za wykonanie ubiegłorocznego budżetu. W tej sytuacji przewodniczący komisji rewizyjnej Łukasz Łagoda mógł wystąpić na forum sesji i zwrócić się do pozostałych 12 radnych o przyjęcie sprawozdania z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzielenie wójtowi absolutorium. W krótkim wystąpieniu radny Łagoda podkreślił, że w ubiegłym roku zrealizowano szereg inwestycji w oświacie, przede wszystkim oddając do użytku i wyposażając w niezbędne urządzenia halę sportową w Zawoni. Na uwagę zasługiwało także oddanie do użytku świetlicy w Niedarach oraz budowa w ramach rewitalizacji Zawoni chodników i parkingu o wartości ponad 900 tys. zł. Swoją opinię o wykonaniu budżetu za 2011 r. wygłosił również sekretarz gminy Robert Borczyk, który od lutegode facto sprawuje władzę w gminie w zastępstwie urlopowanego wójta Farańca. – Gmina zachowała płynność finansową i nie jest w tej chwili zadłużona w skali, jaką możemy obserwować w innych gminach naszego powiatu. Na dzień 31 grudnia 2011 r. mieliśmy tylko 2,7 mln zł długu – chwalił politykę finansową wójta. Najwyraźniej oba wystąpienia były wystarczająco przekonywujące dla radnych, bo w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium zachowali pełną jednomyślność (13 głosów „za”).

Gmina musi się samofinansować

Oczywiście udzielenie absolutorium było najważniejszym punktem obrad sesyjnych. Na uwagę zasługiwało jednak również bardzo ważne głosowanie w sprawie emisji obligacji komunalnych o wartości blisko 2 mln zł (dokładnie 1 mln 990 tys. zł). Celem obligacji jest sfinansowanie w 2012 r. planowanego deficytu budżetu gminy Zawonia, wynikającego z konieczności sfinansowania kosztów inwestycji drogowych i oświatowych oraz na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Wykup obligacji będzie następował w latach 2012-2017.

Również w przypadku tej uchwały pewnych wyjaśnień udzielił sekretarz gminy Robert Borczyk. – Gmina musi utrzymać płynność finansową w czasie, gdy w 100 procentach finansuje zadania inwestycyjne. Do momentu otrzymania dotacji zewnętrznych gmina musi płacić za wykonane roboty. Dopiero po ich zakończeniu i rozliczeniu liczyć możemy na zwrot środków własnych wyłożonych wcześniej – przypomniał ogólne zasady inwestowania przy wsparciu ze środków zewnętrznych. Ogólna pula 1,99 mln zł zostanie podzielona na spłatę wcześniejszych zobowiązań (645 tys. zł) oraz na budowę dróg gminnych i przedszkola w Zawoni (1 mln 45 tys. zł). Podobnie jak to miało miejsce wcześniej, radni jednogłośnie opowiedzieli się za emisją nowych obligacji.

Jednogłośnie przyjęto ponadto uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla jednej z działek w Zawoni, wsi Pęciszów oraz części wsi Budczyce, jak również wsi Złotów. Uchwalono też zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Złotów i Czeszów.

Sesja absolutoryjna trwała niedługo. Radni nie złożyli żadnych wniosków, ani interpelacji i po upływie nieco ponad 45 minut rozeszli się do domów.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here