Rozliczenia gminne zatwierdzone

58

Bo ostanie sesje samorządu gminnego tematom finansów i w tym inwestycji były poświęcone. Radni przyjęli poprawki zwiększające budżet na 2012 rok  o kwotę przekraczającą  ponad półtora miliona zł. Powstała ona ze środków zewnętrznych i pozostałości z roku ubiegłego. Będą one przeznaczone na budowę kanalizacji sanitarnej w Ligocie Pięknej, Wysokim Kościele i Wiszni Małej oraz wodociągu w Wiszni Małej. Poczynione zostaną także wydatki na zakup pojazdu do przewozu osób na wózkach inwalidzkich; część środków przeznaczono dla przedszkoli, punktów przedszkolnych i innych form wychowania przedszkolnego, jak również na zakup sprzętu nagłośniającego, sprzętu do świetlic, na zadania, jakie wykona spółka wodna itp.

|Rada uchwaliła też ważną uchwałę – „Program Wspierania Rodziny na lata 2012-2015″. Jakub Bronowicki prezentując projekt programu zacytował pierwsze zdanie zapisane w programie:- ” Program… jest strategicznym dokumentem Gminy opracowanym w celu realizowania przez wspólnotę samorządową konstytucyjnej zasady udzielania szczególnej pomocy rodzinie i dziecku”.

Wskazał przy tym, że podmiotem realizującym te zadania  jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Program ustala gminną prognozę rodziny. Wyróżniono pięć kategorii rodzin: typowa,  wzorcowa,  wydolna wychowawczo, niewydolna wychowawczo i patologiczna. Każda z nich została opisana i scharakteryzowana. Opisy określają zarazem potrzebne zachowania GOPS i innych gminnych instytucji. Przypisano im zadania, poczynając od urzędu, po ośrodek kultury, zwracając szczególną uwagę na problemy dzieci. Ustalono też zakres działań. Do podstawowych  czynności  gminy należy działalność profilaktyczna, a następnie wsparcie materialne i opiekuńczo-wychowawcze oraz współdziałanie z innym instytucjami zajmującymi się rodziną.

|Źródłem finansowania programu będą: środki gminy zapisane w budżecie, kwoty  pochodzące ze zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, budżet państwa oraz środki pozabudżetowe,.

|Ostania przedwakacyjna sesja udzieliła absolutorium wójtowi, przyjęła uchwały dotyczące sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu za 2011 rok. Z tymi dokumentami radni mogli zapoznać się już wcześniej, bowiem było one dostępne już  na początku czerwca. Dłuższa dyskusja  radnych dotyczyła wykonania zadań i budżetu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Ośrodek Zdrowia w Wisznia Malej. Ośrodek otrzymał nowy statut, w którym na pierwszym miejscu wypunktowano: badania i porady lekarskie, leczenie, opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem, opiekę nad noworodkami, badania diagnostyczne, pielęgnację chorych, opiniowanie i orzekanie o stanie zdrowia, działania profilaktyczne i szczepienia. Ośrodek 2011 rok zamknął stratą wynoszącą ponad 22 tysiące złotych. Kierownik ośrodka zwróciła się do wójta o pokrycie tej straty z funduszu rezerwowego ośrodka.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here