Zmiany w trzebnickiej spółdzielni mieszkaniowej

169

Najważniejsza zmiana, wprowadzona do statutu spółdzielni dotyczy wyboru i odwołania członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępcy. Będą oni – podobnie jak dotychczas – wybierani przez Radę Nadzorczą, jednak zmienia się tryb postępowania podczas wyboru.

Dotychczas rada wybierała prezesa, wiceprezesa i członka zarządu  drogą głosowania spośród kandydatów. Wprowadzona zmiana polega na tym, że prezes i jego zastępca będą wybierani w drodze konkursu. Kandydaci na prezesa zarządu będą musieli legitymować się wykształceniem wyższym technicznym, ekonomicznym lub prawniczym, licencją zarządcy i doświadczeniem w zarządzaniu nieruchomościami; kandydaci na zastępcę  „powinni posiadać” wykształcenie wyższe o kierunku budowlanym; wobec nich także „wskazane jest posiadanie” uprawnień budowlanych. Jednak zmieniony  statut nie określa np. jak długo należy zarządzać nieruchomościami żeby nabyć doświadczenie, te warunki będą musiały być zawarte w regulaminie konkursu. Warunki wyboru członka zarządu nie ulegają zmianie.

Kolejna zmiana statutu ułatwia radzie możliwość odwołania prezesa, zastępcy lub członka zarządu. Dotychczas odwołanie wymagało podania każdorazowo pisemnego uzasadnienia. Zmieniony statut stanowi: „Rada nadzorcza może w każdym czasie odwołać członków zarządu, w tym prezesa i jego zastępcę. Z odwołanym członkiem zarządu rozwiązuje się umowę o pracę zgodnie z kodeksem pracy.” Z kolei art. 70 kodeksu pracy stanowi, że „odwołanie nie wymaga uzasadnienia, jeżeli jest dokonane z zachowaniem okresu wypowiedzenia”.

Zmieniona została także liczba członków rady nadzorczej. Będzie ona wynosić 7-9 osób, a nie – jak dotychczas – 9-11.

Kolejne zmiany w statucie także dotyczą wyborów do rady nadzorczej, mają jednak charakter techniczny: głosujący członek spółdzielni nie będzie – jak dotychczas – skreślał nazwiska osoby na którą nie będzie głosował, a stawiał znak „x” przy nazwisku osoby, którą popiera – tak, jak ma to miejsce podczas głosowania do samorządów lub parlamentu.

Mimo zredukowania liczby członków rady nadzorczej  spółdzielcy wybrali ich maksymalną ilość – 11. Po uprawomocnieniu się zmienionego statutu spółdzielni, będziemy mieli więc sytuację, że rada nadzorcza będzie liczyła więcej członków niż przewiduje to prawo. Będą oni pobierali diety.

Na stronie internetowej spółdzielni znajduje się nieoficjalny skład Rady Nadzorczej wybranej na Walnym Zgromadzeniu Członków w 2012 r.: Wiktoria Fukiet, Maria Gruba, Artur Kania, Jadwiga Majchrzak, Adam Marcinko, Józef Mnich, Irena Ręboch, Janusz Szydłowski, Łukasz  Szymczak, Dariusz Zajączkowski, Andrzej Zapotoczny.  W poprzedniej kadencji nie był Józefa Mnicha i Adama Marcinki.

Skład rady będzie się mógł ukonstytuować i wybrać przewodniczącego po wpisaniu zmian do  Krajowego Rejestru Sądowego.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here