Ponad milion złotych wydał ośrodek kultury w Wiszni Małej

193

Ośrodek kultury w Wiszni Małej zatrudnia 5 pracowników, w tym jedną osobę na ¾ etatu oraz dwie bibliotekarki, w tym jedną na ¾ etatu. Na wynagrodzenie pracowników (brutto) wydatkowano ponad 278 tysięcy zł. Na prowadzenie działalności statutowo – kulturalnej OKSiR przeznaczył kwotę ponad 278 tys. zł. Znalazły się w niej wydatki na: OKSiR – ponad 206 tys. zł, bibliotekę – ponad 29 tys. zł i sport – ponad 278 tys. zł. W ubiegłym roku wydano prawie 225 tys. zł na doposażenie świetlic, na nadzór i opiekę nad świetlicami, remonty, materiały do świetlic. Oddzielnie wyliczono koszta mediów, ubezpieczenia, konserwacji czy utrzymanie boisk. Wydano na te cele  prawie 185 tys. złotych.

Na ogólną sumę wydatków złożyły się wpływy z działalności własnej w kwocie 186,5 tys. zł  i prawie 5 tys. zł z dotacji celowej. Reszta pochodziła z budżetu gminy.

Warto wspomnień w tym momencie znaczenie dochodu własnego. Pozyskano go z wynajmu pomieszczeń, sprzedaży usług reklamowych, sprzedaży usług poligraficznych i książek, a także z opłat wpisowych na imprezach itp.

Jak wiadomo nie od dziś, działalność kulturalna, aby mogła funkcjonować, musi także kosztować. Z tego też powodu w OKSiR prowadzono zajęcia i organizowano imprezy. Były to warsztaty: plastyczne, zajęcia teatralne, zajęcia taneczne i inne. Na prowadzenie tego typu działalności wydano ponad 17 tys. zł. Na terenie ośrodka prowadzone były więc warsztaty plastyczno- ceramiczne, zajęcia teatralne, prowadzone przez instruktorów ze SP w Wiszni Małej, taniec towarzyski dla dzieci i zajęcia muzyczne dla dzieci i młodzieży prowadzone  przez instruktora muzycznego. Ośrodek kultury organizował także w roku ubiegłym zajęcia środowiskowe (plastyka, muzyka, zajęcia edukacyjne) prowadzone w świetlicy środowiskowej w Ozorowicach. Odbyły się też imprezy prowadzone społecznie, jak warsztaty malowania pisanek w ramach kultywowania obrzędów wielkanocnych, prowadzone przez artystę plastyka Ryszarda Glegołę.

Ponadto w gminie prowadzone są dwa zespoły ludowe w świetlicach: w Szymanowie i Strzeszowie. Prowadzą je profesjonalni kierownicy muzyczni. Ich wynagrodzenie w roku sprawozdawczym wyniosło 10,5 tys. zł. Zespoły występowały publicznie na wielu imprezach. Szymanowianie mieli okazję zaprezentować swoje umiejętności na 15 imprezach, wśród nich były: Jasełka, X Dolnośląski Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Wojsławicach, XIII Ogólnopolski Konkurs Polszczyzny i Pieśni Kresowych w Żarach, dożynki w Pasikurowicach, Zawoni i dożynki wojewódzkie.

Strzeszowianki natomiast wystąpiły na 15 dużych imprezach w gminie oraz m.in. w Mietkowie, Sobótce, Wrocławiu, Prusicach i Zawoni.

Profesjonalna kapela MITLOS z Ligoty Pięknej wystąpiła na imprezach gminnych, powiatowych i krajowych. Młode artystki: Estera Wrona i Klaudia Adamus wystąpiły na imprezach gminnych i zewnętrznych jako osoby prywatne lub przy wsparciu z OKSiR. Natomiast grupa teatralna ANFANG OKSiR prezentowała gminę na przeglądzie teatralnym w Kłodzku, na Festiwalu „Piernikowa Chata” we Wrocławiu, na Forum Teatralnym w Prusicach i na wielu innych imprezach. W ramach dotacji przedmiotowej zostały przeprowadzone imprezy: Gminne Spotkanie Noworoczne, Eko – Dożynki Gminne w Wiszni Małej, koncerty muzyki organowej i inne.

OKSiR w Wiszni Małej w roku ubiegłym organizował także wiele imprez kulturalnych o zasięgu gminnym i powiatowym (spotkania noworoczne, dożynki, piknik, koncerty, wykłady, wystawy, imprezy okolicznościowe, zabawy mikołajkowe, konkursy i projekty artystyczne), w tym: imprezy organizowane w ramach dotacji podmiotowej: Gminne Spotkanie Noworoczne w Piotrkowiczkach i Eko- Dożynki Gminne w Wiszni Małej. Organizował także koncerty w ramach XVIII Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej – Trzebnica 2011. Imprezy organizowane w ramach przychodów z działalności OKSiR to: Gminny Bal Karnawałowy dla dzieci w Piotrkowiczkach, I Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek w Szymanowie, Jarmark Wielkanocny w Psarach i koncert z okazji Beatyfikacji Jana Pawła II w kościele w Strzeszowie.

Sołectwa gminne organizowały imprezy wspierane przez OKSiR w Szymanowie, Wiszni Małej, Szewcach, Strzeszowie i Ozorowicach. Półkolonie dla dzieci z gminy Wisznia  Mała organizowane były w świetlicach wiejskich przez pełnomocnika wójta ds. uzależnień przy pomocy OKSiR. Prowadzono także ferie na orliku w Krzyżanowicach. Koordynatorem działań sportowych był Tomasz Borowiec, a koszt ferii został pokryty z przychodów własnych i wyniósł niecałe 3,5 tys. złotych.

Przy OKSiR działa także drużyna szachowa. Występuje w II lidze. Jest także druga drużyna występująca w A klasie oraz szkółka szachowa. Zajęcia sfinansowane zostały w ramach dotacji przedmiotowej i wyniosły 3,8 tys. zł w 2011 roku. OKSIR wspierał także organizowane imprezy sportowe w szkołach. Na ten cel wydatkowano ponad 2,3 tys. zł, na wyjazdy na basen – 800 zł, W świetlicy w Ligocie Pięknej prowadzone były zajęcia z gimnastyki rehabilitacyjnej. Opłacono instruktora w kwocie  prawie 7 tys. zł. Zajęcia nordic walking kosztowały OKSiR ponad 3,7 tys. złotych. Na konkursy organizowane przez OKSiR wydano ponad 2 tys. zł. „Wieści Gminne” (gazetka), skład i druk kosztowały ponad 7,1 tys. złotych.

W ubiegłym roku gminna biblioteka prowadziła wiele konkursów, spotkań, kiermaszów, wystaw prac plastycznych, szkoleń komputerowych i spotkań autorskich. Naliczyliśmy tych imprez i zdarzeń ponad trzydzieści. Biblioteka zakupiła też książki za sumę 3,2 tys. zł. Otrzymała też dofinansowanie w kwocie prawie 7 tys. złotych.

OKSiR w Wiszni Małej uzyskał w minionym roku dofinansowanie działań w dziedzinie kultury i dziedzictwa narodowego na łączną kwotę 48,2 tys. zł. Została podpisana też umowa refundacyjna na kwotę 20,4 tys. złotych.

W zakończeniu sprawozdania stwierdzono: „W roku 2011 Ośrodek Kultury zrealizował w całości założone cele w planie finansowym i merytorycznym, w tym…wykonanie w 99,5% w ramach Planu Finansowego do przyznanej dotacji oraz 99, 75% w ramach przychodów z działalności OKSiR…”.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here