Podzieliły ich finanse

214

Prusickie obrady rozpoczęły się od zmiany porządku obrad. Na wniosek burmistrza Igora Bandrowicza zrezygnowano z głosowania uchwały mówiącej o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wilkowa, a poddano pod głosowanie uchwałę, w której zawarto zasady korzystania z świetlic wiejskich, a także uchwałę, w której mowa o tym, że to burmistrz będzie ustalał ceny wypożyczenia świetlic wiejskich.

Kwadrans o protokole

Michał Syrnik wnioskował o uzupełnienie protokołu z sesji, która odbyła się 21 marca o stwierdzenie, które według jego słów miał wypowiedzieć radny  Grzegorz Zając, że Michał Syrnik działa na szkodę gminy. Niestety, radny Zając nie był obecny na piątkowym posiedzeniu, ale Zbigniew Ziomek, przewodniczący RMiG odczytał oświadczenie radnego Zająca, z którego wynikało, że nie wypowiedział słów jakoby radny Syrnik dział na szkodę gminy, co jego zdaniem może potwierdzić ponad połowa radnych. Podczas ponad 15-minutowej dyskusji, przewodniczący przyznał, że „może wszystkiego nie słyszeć” i takiego sformowania nie słyszał. – Ja tu jestem po to, aby łagodzić spory i sprawnie przeprowadzać sesje, nie wiem czemu ma służyć pana zachowanie, panie Syrnik – odniósł się przewodniczący. – Bardzo żałuję, że nie mamy zapisu sesji na żadnym nośniku, wtedy pewnie wszyscy usłyszeliby słowa radnego Zająca – powiedział M. Syrnik i dodał, że chodzi mu tylko o to, aby na przyszłość przewodniczący nie dopuszczał do takiego zachowania.

Kolejnymi punktami sesji były sprawozdania z działalności międzysesyjnej burmistrza, a także przewodniczącego RMiG. Igor Bandrowicz zapoznał również radnych i nielicznie przybyłych sołtysów ze sprawozdaniem z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku.

W związku z tym, że radni już wcześniej mogli zapoznać się z  informacją o wykorzystaniu środków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2011 roku, Ewa Sroka, przewodnicząca komisji przedstawiła tylko najważniejsze punkty.

Dyskusję wzbudziły świetlice

Urzędnicy przedstawili główne założenie uchwał mówiących o wprowadzeniu regulaminu korzystania ze świetlic, a także regulacji wysokości opłat pobieranych za ich wypożyczenie. Według uchwały, do opieki na świetlicami mają zostać powołani tak zwani opiekunowie, którzy będą pośredniczyć pomiędzy osobami chętnymi do wynajęcia świetlicy, a burmistrzem, który będzie wydawał pozwolenia na wypożyczenie obiektów. – Opiekun byłaby to osoba, która pobierałaby wynagrodzenie w zależności o tego, jak często świetlica byłaby użyczana. O konkretnych stawkach proponuje porozmawiać na spotkaniu z radnymi i sołtysami. Jeśli wydałbym zgodę na wypożyczanie świetlicy na przykład na wesele, to opiekun zająłby się wydaniem naczyń, przygotowaniem obiektu, a także posprzątaniem go.Otrzymałby za to wynagrodzenie w kwocie około 30 procent kosztów wypożyczenia, ale to jak mówię jest jeszcze sprawa do wspólnego przedyskutowania – mówił Igor Bandrowicz. – W regulaminie jest zapis, że nie można na teren  świetlicy wnosić alkoholu. Jak państwo wyobrażanie sobie wesele bezalkoholowe? – pytał radny Stanisław Leśniak. – Radca prawny zaakceptował regulamin i nie miał do niego zastrzeżeń – odpowiedział Zbigniew Ziomek. – A co jeśli pod świetlice zajedzie policja, ukarze wtedy weselników – dopytywał Leśniak, ale jego zapytanie pozostało bez odpowiedzi. Sołtys Świerzowa, Andrzej Syrnyk zapytał, czy w świetlicach, które nie mają odbiorów technicznych, toalet będzie można urządzać po wprowadzeniu nowego regulaminu imprezy. Jego pytanie również pozostało bez konkretnej odpowiedzi.

Podczas głosowania wszyscy radni zgodnie opowiedzieli się za przyjęciem obu uchwał.

Finanse podzieliły radnych

W kolejnym punkcie skarbnik gminy Konrad Buczek podziękował radnym za zeszłoroczną współpracę, poinformował również, że RIO wydało pozytywną ocenę wykonania budżetu za poprzedni rok. Następnie skarbnik odczytał zmiany, jakie zostały wprowadzone do Długoletniej Prognozy Finansowej, a także w budżecie na bieżący rok.

Radny Marian Radzik zapytał o kontynuację prowadzenia szczepienia dziewcząt przeciwko rakowi szyjki macicy. – Mamy bardzo korzystną cenę szczepionki – dla jednej osoby cykl szczepień zamyka się w kwocie 330 zł, natomiast gdyby ktoś chciał zakupić szczepionki w aptece, musiałby za nie zapłacić ponad tysiąc złotych. Będziemy kontynuować szczepienia tak, aby w dwa lata zaszczepić trzy roczniki – mówił Igor Bandrowicz. Radni pytali również, skąd burmistrz chce wziąć pieniądze na wkład własny w budowę boiska Orlik w Pawłowie Trzebnickim. Przed głosowaniem nad uchwałą zmiany budżetu radny Robert Kawalec poprosił o 5 minut przerwy. Po niej, podczas głosowania, opozycyjni radni wstrzymali się od głosu. Kolejne uchwały nie wzbudzały już tak gorącej dyskusji wśród  radnych jak poprzednie. Prusiccy rajcy przyjęli uchwały dotyczące: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowani przestrzennego części zachodniej miasta Prusice; Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Prusice na 2012 rok”; uchylenia uchwały Nr LXI/442/10 z dnia 27.05.2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gminnej (chodziło o zwiększenie areału działki); wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości.

Interpelowali i pytali

W punkcie sesji, w którym radni zadają pytania, Zbigniew Miszczuk poprosił o przygotowanie informacji, ile d o tej pory zakupiono tłucznia. Marian Radzik zwrócił uwagę na gruz, który został wysypany na ulicy Młynarskiej. Radny Kazimierz Gruchała przekazał uwagę, jak podkreślił nie tylko swoją, ale i innych mieszkańców, iż lampy oświetlające ulice zapalają się zbyt wcześnie, na co burmistrz odpowiedział, że sprawa jest już załatwiona i teraz lampy w całej gminie będą się zapalały o godz. 21. 

Na koniec posiedzenia głos zabrał Sławomir Zarentowicz, prusicki radny do Rady Powiatu, który mówił o remontach dróg powiatowych. Radny mówił również o spotkaniach z zarządem Farmutilu, które przeprowadził. Radny Zbigniew Miszczuk poprosił, aby następnym razem poinformować radnych prusickich o takich spotkaniach. Zarentowicz przedstawił również na jakim etapie jest przekształcenie Szpitala Powiatowego im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy w spółkę prawa handlowego. Poinformował radnych i burmistrza o złej sytuacji finansowej Państwowej Straży Pożarnej w Trzebnicy i zaapelował o pomoc finansową w miarę możliwości gminy. Sławomir Zarentowicz odpowiedział  Michałowi Syrnikowi, który pytał o możliwość stworzenia stowarzyszenia gmin, przez które ma przechodzić planowana trasa S-5, że jeśli chodzi o tę drogę, to nic nie jest jeszcze pewne, a na pewno nie terminy.

Przed zamknięciem sesji Zbigniew Ziomek przekazał radnym informację, która otrzymał z trzebnickiego Urzędu Skarbowego, że w oświadczeniach majątkowych radnych są błędy.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here