Rolniku! Zwróć sie po pomoc

566

Pomoc ta polega na przyznawaniu wsparcia finansowego producentom rolnym na ponowne obsianie powierzchni, na których uprawy zostały zniszczone w wyniku ujemnych skutków przezimowania.

Stawka pomocy wynosi 100 zł na obsianie 1 hektara i dotyczy następujących upraw: żyta, jęczmienia, pszenżyta, pszenicy, rzepaku lub rzepiku, trwałych użytków zielonych i ozimych upraw nasiennych.

Będzie to tzw. pomoc de minimis.  Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie jej udzielać na wniosek producenta rolnego, złożony do kierownika biura powiatowego agencji, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego. Do takiego wniosku rolnik musi dołączyć swoje oświadczenie o powierzchni upraw rolnych wymagających ponownego obsiania. To oświadczenie musi być potwierdzone przez komisję powołaną przez wojewodę. Na ponowne obsianie pól przewidziano 140 mln złotych.

Rolnicy poszkodowani przez klęski, a do tych należą np. ujemne skutki przezimowania, w tym wymarznięcie upraw, będą mogli też otrzymać z ARiMR pomoc w postaci nisko oprocentowanych tzw. kredytów klęskowych, czyli pieniądze na odtworzenie produkcji w swoich gospodarstwach. W tym przypadku zasady takiego wsparcia nie zmieniły się w stosunku do tych obowiązujących wcześniej. Bardzo istotne jest, że w przypadku wymarznięcia upraw oprocentowanie takiego kredytu wyniesie tylko 0,1%, jeżeli rolnik zawarł umowę ubezpieczenia obejmującą ochroną co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk lub co najmniej 50% zwierząt gospodarskich. Jeżeli rolnik nie będzie posiadał takiej umowy ubezpieczenia, to oprocentowanie kredytu będzie wyższe (obecnie wynosi 3,85%). Resztę należnego bankowi oprocentowania zapłaci za rolnika Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Wnioski wraz z kompletną dokumentacją można składać w biurze powiatowym do 1czerwca.

Jednocześnie informujemy, że:

Wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich w kampanii 2012 będą przyjmowane w biurze powiatowym ARiMR w Trzebnicy w następujących dniach:

30 kwietnia – 7 maja (z wyłączeniem dni świątecznych)  w godz.  7- 15.30;

8 – 11 maja  w godz.  7 – 20;

14 i  15 maja  w godz.  6- 22.

Wszyscy, którzy złożą wnioski o wsparcie w dniach od 15 marca do 15 maja br. mogą liczyć na otrzymanie należnych dopłat w pełnej wysokości, natomiast osoby, które dostarczą swoje wnioski po 15 maja, ale nie później niż do 11 czerwca otrzymają takie płatności pomniejszone o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here