2,6 tys. zł nagrody dla kierownika

93

Z informacji wynika, że „w grudniu 2011 r. zgodnie z podstawą prawną wykazaną w piśmie z dnia 2 lutego 2012 r. nr ORG.1431.2.2012, wypłacono pracownikom Urzędu Gminy Zawonia nagrody dla trzech kierowników UG Zawonia w wysokości średnio po 2,6 tys. zł brutto oraz dla 12 pozostałych pracowników UG Zawonia średnio po 1,3 tys. zł brutto.

W przypadku kierowników z GJO na podstawie art. 49 ust.1 pkt1 i ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.( Karta Nauczyciela) dotyczącej uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek wynagrodzenia zasadniczego i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Gminę Zawonia, z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyznano dwie nagrody pieniężne w wysokości średnio 2,6 tys. zł brutto.”

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here