Podatki, komu i ile umorzono?

232

Przypomnijmy, że pod pojęciem podatku lokalnego rozumiemy: podatek rolny, od nieruchomości, od środków transportów, lasu, czyli te podatki, które stanowią dochód własny gminy. Właśnie podatek lokalny, na wniosek zarówno osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych, wójt lub burmistrz gminy może umorzyć, odroczyć, rozłożyć na raty lub udzielić ulg. Każda taka decyzja musi być podana do wiadomości publicznej, jeśli kwota umorzenia jest wyższą niż 500 złotych.

Przypomnijmy również, że umorzenie może otrzymać każdy, zarówno osoba fizyczna, jak i podmiot gospodarczy, musi tylko zwrócić się z takim podaniem na piśmie. Wydając decyzję o umorzeniu należności, urzędnicy kierują się ważnym interesem podatnika lub interesem społecznym.

Trzebnica

Na nasze zapytanie dotyczące umorzeń podatkowych odpowiedział Daniel Buczak, sekretarz Trzebnicy. W piśmie skierowanym do redakcji czytamy: „Zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt2 lit. f oraz g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz.1240) zarząd jednostki samorządu terytorialnego podaje do publicznej wiadomości „wykaz osób prywatnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości pranej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł, wraz ze wskazanie wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia”. Wykaz ten znajduje się na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebnica.

Zgodnie z przywołanym powyżej wykazem oraz ustawą o finansach publicznych Gmina Trzebnica w 2011 roku umorzyła podatki lub opłaty następującym podmiotom: Maria Targoni na kwotę 913,50 zł, a także Szpitalowi im. Św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy na kwotę 22 714 zł.”

Oborniki Śląskie

Dorota Fiłon, skarbnik Obornik Śląskich podaje, że za zeszły rok nie umorzono podatku żadnej firmie, a jedynie osobom fizycznym. Podatek z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego umorzono: Krystynie Grzybowskiej (kwota 525 zł), Aleksandrze Kardze (1648 zł), Teresie Rasali (547 zł). Podatek od nieruchomości umorzono następującym osobom: Małgorzata Kicka i Joanna Kicka (1904 zł), Agnieszka Zaleszczak (nie podano kwoty), Iwona Rzeczycka (1222 zł), Jan Sozański (814 zł). Podatek rolny-pomoc de minimis umorzono: Mariuszowi Saladrze (1438 zł),  Zbigniewowi Stolarczykowi (185 zł).

Żmigród

Według informacji jakie otrzymaliśmy ze żmigrodzkiego urzędu wynika, iż za 2011 rok największą kwotą jaką umorzono była suma 63 tys. 426 zł Związkowi Gmin Bychowo. Fabryka Urządzeń Technicznych ALCON s. z o. o. otrzymała umorzenie w kwocie 15 tys. 158 zł, MKS Piast – 1927 zł, Małgorzata Janusz-Franków – 5100 zł, Wiesław Jędryka 700 zł, Jakub Kropielnicki 1 229 zł, Teresa i Franciszek Szczygielscy – 625 złotych.

Prusice

Konrad Buczek, skarbnik miasta i gminy Prusice poinformował nas, że w 2011 roku nie umorzono podatku lokalnego żadnym podmiotom gospodarczym. Podatki umorzono za to osobom fizycznym. I tak: Katarzyna Grajewska,  Leokadia Waradzyn,  Krzysztof Waradzyn i Anna Jaguś otrzymali umorzenie kwoty 3500 zł (umorzenie odsetek od zaległości podatkowych podatku rolnego); Kazimierz Radziwon otrzymał umorzenie kwoty 855 zł – podatku od nieruchomości i 17 zł odsetek; Grzegorzowi Rabijak umorzono kwotę 582 zł podatku rolnego; Kazimierzowi Mikołajczykowi kwotę 591 zł podatku od nieruchomości; Maciejowi Podrygajło kwotę 724 zł podatku rolnego; Roman Fajer otrzymał umorzenie 1700 zł umorzenia odsetek od podatku od środków transportowych, a także kwotę 3728 zł podatku rolnego; Ryszard Sikirka otrzymał umorzenie kwot: 3563 zł odsetek od zaległości, a także kwoty 6902 zł podatku od środków transportowych.

 

Wisznia Mała

Jak podał wójt gminy, za zeszły rok w Wiszni Małej umorzono podatek trzem osobom fizycznym na łączną kwotę 1731 złotych.  

Zawonia

Robert Borczyk, sekretarz Zawoni podaje, że za 2011 rok, umorzono podatek lokalny, a konkretnie od nieruchomości jednemu podmiotowi, tj. ZP ZOZ w Zawoni,na kwotę 4510 złotych.

Pełnej kwoty nie poznamy

W związku z tym, że urzędy podają jedynie umorzenia powyżej 500 zł, możemy poznać tylko przybliżoną, szacunkową kwotę umorzonych podatków. I tak, w Trzebnicy to: 23 tys. 627 zł, w Obornikach Śląskich – 8 tys. 283 zł, w Żmigrodzie 88 tys.165 zł, w Prusicach -22 tys. 162 zł, w Wiszni Małej – 1731 zł, a w Zawoni 4510 zł. Łączna kwota umorzeń w powiecie to 148 tys. 478 złotych.

 

Komentarz:

Umorzenia podatków to bardzo ważki temat. Z jednej strony urzędnicy umarzając podatki rezygnują z wpływów do gminnej kasy, z drugiej zaś, pomagają w trudnych sytuacjach, zarówno firmom (które często zatrudniają wielu ludzi), klubom sportowym, przychodniom, szpitalom, czy osobom prywatnym (między innymi rolnikom). Dla wielu z nich uzyskanie umorzenia może czasem oznaczać „być albo nie być”.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here