Powiatowy Urząd Pracy już zmienił siedzibę

199

Jak już wcześniej pisaliśmy trzebnicki urząd pracy zmienił adres. Od ubiegłej środy ofert pracy można szukać w nowym miejscu – przy ul. Tadeusza Kościuszki 10, w pawilonie B.

Już w styczniu rozpoczął się remont nowej placówki. Pokoje, które wcześniej zajmowała m.in. administracja ZLA trzeba było odświeżyć, jednak najważniejszym problemem było zainstalowanie nowej sieci teleinformatycznej. – Przeprowadzaliśmy się tzw. „systemem gospodarczym”, sami przenosiliśmy swoje dokumenty do nowej siedziby, dużo pomogli nam też niektórzy pracodawcy, z którymi współpracujemy, oferując nam np. samochody do przewiezienia dokumentów i sprzętu – mówi wicedyrektorka PUP Elżbieta Korzystka.

Już od tygodnia urząd funkcjonuje w nowym miejscu. Zmiany przede wszystkim odczują petenci, którzy będą przyjmowani w pokojach, gdzie pracuje maksymalnie dwóch urzędników, a nie jak to miało miejsce do tej pory czterech, a nawet pięciu. Z pewnością wpłynie to na poprawę komfortu obsługi klientów.

Znacznie zwiększył się także metraż, w budynku przy ul. Kościuszki PUP będzie teraz zajmował powierzchnię biurową prawie 400 m kw., a dotychczasowa siedziba przy ul. Ignacego Daszyńskiego miała 250 m kw. powierzchni biurowej.

Urząd obecnie zajmuje dwie kondygnacje: część parteru (który dzieli z rehabilitacją przychodni) oraz III piętro. Na parterze znajduje się dział ewidencji i pośrednictwa pracy – w sumie 4 pokoje: rejestracja dla bezrobotnych oraz pokoje w których obsługiwani są bezrobotni w podziale wg gmin. Przy windzie na parterze i na III piętrze jest automat do obsługi systemu kolejkowego, który będzie kierował petentów do wszystkich pomieszczeń. Zainstalowano nowoczesny system wizualizacji informacji dla klientów urzędu pracy (ofert pracy, szkoleń i innych aktualności).

– W pokojach na parterze klienci potwierdzają swoją gotowość do podjęcia pracy i uprawnienia do zasiłku dla bezrobotnych, przedstawiane są im aktualne oferty pracy i inne aktualne informacje; mogą także otrzymać potrzebne zaświadczenia do opieki społecznej, by mogli ubiegać się o dodatki mieszkaniowe i inne świadczenia; otrzymują też  zaświadczenia potwierdzające uprawnienia do bezpłatnej opieki zdrowotnej -wyjaśnia Elżbieta Korzystka.

Na najwyższej kondygnacji, tuż przy wejściu powstała część administracyjna placówki: dyrekcja, dział finansowo- księgowy, stanowisko ds. kontroli i stanowisko ds. projektów oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej – zajmujące się pośrednictwem pracy dla bezrobotnych i pracodawców, organizacją szkoleń, przyznawaniem dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy; w dalszej kolejności znajdują się pokoje doradców zawodowych i liderów Klubu Pracy, który nie zmienił swojej siedziby.

Dyrekcja urzędu złożyła jeszcze w 2011 r. wniosek do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej o środki na utworzenie i wyposażenia Centrum Aktywizacji Zawodowej i urząd otrzymał wsparcie finansowe w wys. 80 tys. zł,  a  20 tys. pochodziło ze środków przyznanych przez powiat na obowiązkowy wkład własny. Z środków tych sfinansowany została zakup wyposażenia dla pracowników CAZ bezpośrednio zajmujących się obsługą klientów w Trzebnicy i filii urzędu w Żmigrodzie. Wyposażenie biur administracji (m.in. dyrektora i zastępcy) zostało przeniesione z poprzedniej siedziby.

2 KOMENTARZY

  1. Na naj­wyż­szej kon­dy­gna­cji, tuż przy wej­ściu powstała część admi­ni­stra­cyjna pla­cówki: dyrek­cja, dział finan­sowo– księ­gowy, sta­no­wi­sko ds. kon­troli i sta­no­wi­sko ds. pro­jek­tów oraz Centrum Aktywizacji Zawodowej — zaj­mu­jące się pośred­nic­twem pracy dla bez­ro­bot­nych i pra­co­daw­ców, orga­ni­za­cją szko­leń, przy­zna­wa­niem dota­cji na roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej oraz refun­da­cji kosz­tów wypo­sa­że­nia sta­no­wisk pracy; w dal­szej kolej­no­ści znaj­dują się pokoje dorad­ców zawo­do­wych i lide­rów Klubu Pracy, który nie zmie­nił swo­jej siedziby.

  2. zaj­mu­jące się pośred­nic­twem pracy dla bez­ro­bot­nych i pra­co­daw­ców, orga­ni­za­cją szko­leń, przy­zna­wa­niem dota­cji na roz­po­czę­cie dzia­łal­no­ści gospo­dar­czej oraz refun­da­cji kosz­tów wypo­sa­że­nia sta­no­wisk pracy; w dal­szej kolej­no­ści znaj­dują się pokoje dorad­ców zawo­do­wych i lide­rów Klubu Pracy, który nie zmie­nił swo­jej siedziby.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here