Rekordowa kwota na przeciwdziałanie bezrobociu

132

Ponad 9,8 mln zł przeznaczył w roku ubiegłym Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Jest to najwyższa jak do tej pory kwota, jaką udało się uzyskać na ten cel. Już wiadomo, że w tym roku będzie znacznie mniej pieniędzy…

Od początku do końca listopada 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy przedstawił zarejestrowanym w urzędzie bezrobotnym 1908 ofert pracy. Rok wcześniej tych ofert było  trochę mniej, bo 1353. W tym okresie różnymi formami aktywizacji zawodowej objętych zostało ponad 4,9 tys. osób. W tym najwięcej, bo aż 3181 – działaniami z zakresu doradztwa zawodowego i informacji zawodowej. Wiele osób  wzięło także udział w zajęciach klubu pracy, udzielano porad indywidualnych,i grupowych.  1324 osoby uczestniczyły w organizowanych i finansowanych przez Powiatowy Urząd Pracy subsydiowanych formach zatrudnienia (w pracach interwencyjnych, robotach publicznych, pracach społecznie użytecznych i stażach). 173 osoby otrzymały środki na podjęcie działalności gospodarczej, a 23 podjęły zatrudnienie na stanowiskach pracy, których utworzenie sfinansowane zostało ze środków Funduszu Pracy. 402 osoby uczestniczyły w organizowanych przez PUP Trzebnica kursach i szkoleniach zawodowych (grupowych i indywidualnych).

W roku ubiegłym organizowane były różne szkolenia. Dla 329 osób organizowano je w następujących kierunkach: mała przedsiębiorczość (192 osoby), monter podzespołów elektronicznych, naprawy pakietów elektronicznych (46 osób), operator sprzętów do robót ziemnych (21 osób), magazynier z obsługą komputera (12 osób), kierowca, operator wózków jezdniowych (12 osób), sprzedawca, kasjer w handlu detalicznym (15 osób), manicure i stylizacja paznokci z elementami przedsiębiorczości (10 osób), recepcjonista – organizacja i technika pracy w hotelu (12 osób) oraz kucharz małej gastronomii z elementami cateringu (9 osób).

W roku ubiegłym  były także szkolenia indywidualne dla 73 osób, które organizowano na wniosek osób bezrobotnych, ale dopiero po przedstawieniu przez zainteresowanych uzasadnienia o celowości danego szkolenia. Tutaj najczęściej finansowane były szkolenia dla kierowców (kursy prawa jazdy i dokształcające) oraz szkolenia dla operatorów sprzętu ciężkiego (koparki, ładowarki itp.). 26 osób uczestniczyło także w finansowanych przez PUP Trzebnica studiach podyplomowych.

Powiatowy Urząd Pracy finansuje swoje działania m.in. ze środków Funduszu Pracy, które przyznawane są co roku przez ministra pracy i polityki społecznej. Urząd także skutecznie pozyskuje środki na przeciwdziałanie bezrobociu z innych źródeł, np. z Europejskiego Funduszu Społecznego, z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz z rezerwy Funduszu Pracy pozostającej w dyspozycji ministra i samorządu województwa. Na rok 2010 przyznano dla powiatu trzebnickiego z Funduszu Pracy kwotę ponad 5,1 mln zł. Ponadto pozyskano na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2010 r. łącznie ponad 4,6 mln zł, z tego:

– ponad 2,7 mln zł z EFS na realizację projektu systemowego „Po kapitał” w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

– ponad 1,2 mln zł ze środków rezerwy Funduszu Pracy, będącej w dyspozycji ministra pracy i polityki społecznej, na realizację programu aktywizacji zawodowej osób do 30 roku życia,

– ponad 228 tys. zł ze środków z rezerwy FP, będącej w dyspozycji ministra pracy,  na realizację programu aktywizacji osób bezrobotnych na terenach, w których miały miejsce klęski żywiołowe.

Ponadto urząd pracy pozyskał:

– ponad160 tys. zł ze środków z rezerwy Funduszu Pracy będącej w dyspozycji ministra pracy na realizację programu na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy,

– 180 tys. zł z rezerwy FP będącej w dyspozycji ministra pracy na realizację programu dla osób korzystających ze środków na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości

–  90 tys. zł ze środków PFRON na aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych.

Jak widać na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy miał ponad 9,8 mln zł. Jest to kwota rekordowa i najwyższa w historii trzebnickiego PUP.

– Niestety już teraz wiemy, że w roku 2011 będziemy dysponować znacznie mniejszymi środkami. Według jeszcze nieoficjalnych, ale pewnych informacji, kwota Funduszu Pracy na realizację aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w tym roku stanowić będzie ok. 30 % kwoty, którą mieliśmy do dyspozycji w roku ubiegłym – powiedział dyrektor trzebnickiego urzędu pracy Łukasz Szymczak.

Powiatowy Urząd Pracy w trosce o podnoszenie dostępności usług pozyskuje także środki z EFS na realizację projektów mających na celu wzmocnienie i rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie trzebnickim poprzez upowszechnienie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego a także podniesienie kwalifikacji pracowników urzędu. W tym celu w roku ubiegłym realizowane były dwa projekty konkursowe „Inwestycja w kadry”oraz „Profesjonalna kadra”. Na realizację tych projektów na rok 2010 pozyskano ponad 362 tys. zł. W latach 2008-2011 urząd wyda na realizację tych projektów 747,7 tys. złotych.

– Od początku grudnia rozpoczęliśmy realizację kolejnego projektu, który nosi nazwę „Inwestycja w kadry – II edycja” (projekt będzie realizowany do listopada 2012 r.). Na finansowanie tego projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 552,5 tys. zł, z czego 20,2 tys. zł na rok 2010 – powiedział Łukasz Szymczak.

Jak do tej pory największą bolączką trzebnickiego urzędu pracy są problemy lokalowe. Obecna siedziba znajduje się w ciasnym lokalu przy ul. Ignacego Daszyńskiego, który nie jest dostosowany do standardów usług z zakresu rynku pracy. Ponadto obsługa klientów odbywa się w bardzo niekomfortowych warunkach; szczególnie w letnich okresach w pomieszczeniach,  daje się we znaki wysoka temperatura. Istotnym problemem jest także brak miejsca na archiwizację dokumentów. Co prawda w 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy miał otrzymać nową siedzibę o pow. 928 m kw., niestety nie udało się tego sfinalizować; jest jednak nadzieja, że w tym roku się to uda.

ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here